Krav til dyrehelse og veterinærsertifikat ved import av hester fra visse deler av India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/332/EU av 4. juni 2014 om endring av vedleggene til vedtak 92/260/EØF, 93/197/EØF and 2004/211/EF om dyrehelsemessige betingelser og utstedelse av sunnhetssertifikat ved import av registrerte hester fra visse deler av India

Commission Implementing Decision 2014/332/EU av 4. juni 2014 amending the Annexes to Decisions 92/260/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC with regard to the animal health and veterinary certification conditions for the importation of registered horses from certain parts of the territory of India

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2014

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedleggene i vedtakene 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF, som omhandler dyrehelsemessige krav ved permanent og midlertidig innførsel av registrerte hester .
Rettsakten innebærer at det i forbindelse med World Equestrian Games i Normandie i Frankrike åpnes for permanent og midlertidig innførsel av registrerte hester fra en hestesykdomsfri sone i delstaten Uttar Pradesh i India. Dette gjelder ut oktober 2014.

Den epidemiologiske situasjonen i India medfører at landet listeføres under sunnhetskategori C. Registrerte hester som permanent eller midlertidig innføres fra den godkjente sonen skal følges av helsesertifikat etter standardmodell C som er fastsatt i vedlegg til vedtakene 92/260/EØF og 93/197/EØF. Det stilles bl.a. krav om testing for sykdommene snive og ondartet beskjelersyke da disse fortsatt finnes i landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Rettsakten gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. Matloven § 23 tredje ledd .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
26.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014