Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/518/EU av 21. oktober 2013 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EF om modellen for helsesertifikat for dyr fra driftsenheter

Commission Implementing Decision 2013/518/EU of 21 October 2013 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 92/65/EØF henviser til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Forordning (EF) nr. 998/2003 skal oppheves og erstattes av forordning (EU) nr. 576/2013. I tillegg skal bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF om handel med hunder, katter og ildere endres av direktiv 2013/31/EU. Den nye forordningen og direktivendringene iverksettes i EU fra 29. desember 2014. Rettsakt 518/2013/EU erstatter fra samme dato helsesertifikatmodellen i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EF med en ny. Endringer i forhold til dagens modell er at henvisninger til forordning (EF) nr. 998/2003 er erstattet med henvisninger til forordning (EU) nr. 576/2013. Den nye modellen er også justert i forhold til at forflytning av mer enn fem hunder, katter eller ildere som hovedregel skal anses som handel snarere enn ikke-kommersiell forflytning og at tidsrommet for når den kliniske undersøkelsen av dyra skal foretas utvides fra 24 til 48 timer før avreise. I tillegg er den nye modellen tilpasset til bruk for handel med hunder, katter og ildere som skal til godkjente institusjoner, institutter eller sentra.

Det er lagt opp til en fire måneders overgangsperiode frem til 29. april 2015, hvor medlemsstatene likevel kan tillate handel med hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikater etter gammel modell.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Administrative og økonomiske konsekvenser
At dyr (klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere) som er gjenstand for handel mellom Norge og andre EØS-stater skal følges av helsesertifikat, følger allerede av gjeldende rett. Rettsakten endrer heller ikke helsekravene dyrene må oppfylle, men reflekterer kun krav som følger av andre rettsakter. Rettsakten innebærer derfor ingen andre konsekvenser enn at norske importører, eksportører og Mattilsynet må påse at helsesertifikater som følger med ved handel med disse dyreslagene mellom Norge og andre EØS-stater er utarbeidet etter den nye modellen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dersom forordning (EU) nr. 576/2013 og direktiv 2013/31/EU blir ansett som EØS-relevante og akseptable, vil denne rettsakten også være det.

Fordi rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013 og direktiv 2013/31/EU, bør den tas inn i EØS-avtalen samtidig med disse. For øvrig er det viktig at framdriften i prosessen med å ta rettsaktene inn i EØS-avtalen blir slik at de kan gjennomføres i Norge samtidig som i EU, dvs. fra 29. desember 2014.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2013
Anvendelsesdato i EU
29.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 69-74
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0518
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro