Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/39/EF av 16. desember 1999 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 90/429/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd

Commission Decision 2000/39/EC of 16 December 1999 amending Annex B to Council Directive 90/429/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.7.2003

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, norsk utgave)

1) Med hensyn til Aujeszky's Disease anses et tidsrom på 30 dager etter avsluttet rengjøring og desinfisering av en driftsenhet etter at en mistenkt forsendelse er fjernet, som sikkert.

2) I vedlegg B til direktiv 90/429/EØF må derfor kapittel I nr. 4 bokstav b) endres.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.1999
Anvendelsesdato i EU
17.12.1999
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 17.1.2002, p. 79-79
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.07.2003
Anvendes fra i Norge
01.08.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000D0039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro