Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/105/EU av 4. desember 2014 som endrer direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføring av artikkel 7 i rådsdirektivene 2002/53/EF og 2002/55/EF når det gjelder sortskjennetegn og minstekrav ved sortsprøving av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Implementing Directive 2014/105/EU of 4 December 2014 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn og bruk av disse ved nyhetsprøving (DUS-test) av nye plantesorter av hhv. jordbruksvekster og grønnsaker. Nyhetsprøving av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer for bruk av sortskjennetegn. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med nyhetsprøving og sortslisteopptak i de enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). I tillegg endrer UPOV og CPVO retningslinjene etter behov slik at det i rettsakten må vises til en annen versjon enn tidligere. Det framgår av vedleggene til rettsaktene hvilke retningslinjer som skal brukes. For arter som EU og UPOV ikke har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser. I EU er det i 2014 laget nye retningslinjer for linfrø og durumhvete, i UPOV for engrapp, peanøtt, valmue og flere arter grønnsaker. I rettsakten vises det til disse retningslinjene. Siste frist for å ta i bruk de nye retningslinjene er 1. januar 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Det utføres ikke lenger nyhetsprøving eller DUS-test i Norge. Når Mattilsynet mottar søknader om godkjenning av nye sorter for opptak på norsk offisiell sortsliste, kjøper Mattilsynet nyhetsprøvingen fra andre land. Endringene i rettsakten er uten betydning for Norge. Høring hos næringen anses som overflødig da endringene er uten allmenn, praktisk interesse. Det er ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro