Krav til tildeling av EUs miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til dyrkningsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke

Commission Decision (EU) 2015/2099 of 18 November 2015 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for growing media, soil improvers and mulch

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.9.2017)

Sammendrag av innhold
I Kommisjonens vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikasjon for henholdsvis jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier. Disse kriteriene gjelder til 31. desember 2015. For å avspeile det aktuelle nivået på markedet for disse produktgruppene og ta høyde for de senere års innovasjon på området slås de to produktgruppene sammen til én produktgruppe samt at jorddekke føyes til virkeområdet, da jorddekke er en særskilt type jordforbedringsmiddel med spesielle egenskaper og funksjoner. Det legges opp til at de reviderte kriteriene og de dertil hørende vurderings- og verifikasjonskravene bør gjelde i fire år fra vedtakelsen idet det tas hensyn til innovasjonsyklussen for denne produktgruppen. Miljøkravene er strammet noe inn i forhold til tidligere kravdokument, og kravene er brakt i overensstemmelse med EUs forordning 66/2010 om EU Ecolabel. Kriteriene tar sikte på å fremme gjenbruk av materialer og bruk av fornybare ressurser for å minske miljøforringelser og redusere forurensning av jord og vann ved å fastsette strenge grenseverdier for konsentrasjonen av forurensende stoffer i sluttproduktet.

Merknader
Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse-og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket, som anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 18. november 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 20. november 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 248/2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2015
Anvendelsesdato i EU
10.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 370-395
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro