Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2020)

Innledning
Direktivforslaget vil innebære endringer i det såkalte arbeidsmiljødirektivet (2004/37/EC). Dette direktivet angir bindende grenseverdier for flere stoffer.

Kommisjonen la frem forslaget til rettsakt 22. september 2020.

Forslagets innhold
Direktivforslaget inneholder bindende grenseverdier og anmerkninger for akrylnitril, nikkelforbindelser og benzen.

Kommisjonen har tatt høyde for at det vil være vanskelig for en rekke næringer å innfri de foreslåtte grenseverdiene ved å innføre overgangsordninger. Direktivforslagets grenseverdi for akrylnitril skal etter forslaget gjelde fire år etter ikrafttredelse av et eventuelt direktiv. For nikkelforbindelser foreslås en overgangsperiode fram til 17. januar 2025. Når det gjelder benzen, så foreslås det en overgangsperiode på fire år etter ikrafttredelse av et eventuelt direktiv.

Forslagets formål
Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere eksponering for kreftfremkallende stoffer i arbeidet. Med dette initiativet ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av de 50 mest brukte stoffene som utgjør hoveddelen av yrkeseksponeringen for kreftfremkallende stoffer.

Rapporteringsforpliktelser
Forslaget inneholder ikke rapporteringsforpliktelser.

Oppfølging av internasjonale avtaler
Forslaget til rettsakt gjelder et område som er omfattet av EØS-avtalen.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Artikkel 153 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og rettslige konsekvenser for Norge
Nye grenseverdier vil eventuelt bli regulert i forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med de foreslåtte endringene vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes, med unntak for stoffene forakrylnitril, benzen og nikkelforbindelser hvor det vil bli en strengere regugulering.

Et eventuelt direktiv vil ikke medføre økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet har vurdert direktivforslaget og mener det er akseptabelt og relevant.

Vurdering
Direktivforslaget anses foreløpig som relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet