Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 25.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.8.2019)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive), som er krisehåndteringsdirektiver for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet for berørte foretak gjennom å etablere en ny gjeldsklasse med dårligere prioritet ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde gjeldsinstrumenter utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i BRRD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
BRRD, som dette direktivet endrer, ble tatt inn i EØS-avtalen 9. februar 2018 ved EØS-komiteens beslutning nr 21/2018. Stortinget vedtok i mars 2018 endringer i finansforetaksloven som gjennomfører BRRD. Reglene trer i kraft 1. januar 2019. Norsk konstitusjonelt forbehold kan løftes når Stortinget har samtykket til innlemmelsen, jf. forslag om samtykke i Prop. 8 S (2018-2019), fremmet 2. november 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved krisehåndtering og offentlig administrasjon, og vil blant annet kunne gi bedre forutberegnelighet.

Status
Endringsdirektivet er vedtatt i EU. Frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 29. desember 2018. Endringsdirektivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
25.06.2019
Høringsfrist
01.09.2019