Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 24. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler

Commission Decision 2011/383/EU of 28 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to all-purpose cleaners and sanitary cleaners

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2012)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet som ble vedtatt 28. juni 2011 representerer en revisjon av Kommisjonsvedtak 2005/344/EF. Produktgruppen omfatter vaskemidler til universalrengjøring, både produkter som fortynnes før bruk og produkter som ikke fortynnes (”sprayprodukter”), vaskemidler til vindusvask og vaskemidler til sanitærrengjøring på kjøkken eller bad. Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt krav til parfyme- og fargestoffer. En vesentlig endring fra forrige versjon av kriteriene er at det ikke lenger stilles krav om at tensider (overflateaktive stoffer) skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Det er i stedet stilt krav om at produktene kan inneholde en begrenset mengde tensider som ikke er anaerobt nedbrytbare. Det norske ansvarlige organet var kritiske til denne endringen, og ønsket fortsatt totalforbud mot slike tensider.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Det er utarbeidet kriterier for vaskemidler for universalrengjøring og sanitærrengjøring også under den nordiske miljømerkeordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre, med unntak av den nevnte endringen vedrørende ikke anaerobt nedbrytbare tensider.Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Status
Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten. Beslutningen er vedtatt i EU 28. juni 2011 og er tatt inn i "Official Jorunal of the European Union" 29. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26.oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2011
Anvendelsesdato i EU
19.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 217-229
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av basisforordning (EF) 66/2010)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0383
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro