Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 (e-skjemaer)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1780 of 23 September 2019 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986 (eForms)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til direktiv 89/665/EØF og 2014/24/EU skal visse offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(2) I henhold til direktiv 92/13/EØF og 2014/25/EU skal visse bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(3) I henhold til direktiv 2009/81/EF skal visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv.

(4) I henhold til direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og 2014/23/EU skal visse bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i nævnte direktiver.

(5) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 indeholder de standardformularer, der er omhandlet i direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF, 2009/81/EF, 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU.

(6) Offentlige udbud gennemgår en digital omstilling som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen »Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne« samt meddelelsen fra Kommissionen »Udbud, der virker — i og for Europa«. Standardformularerne er af afgørende betydning for denne omstilling.

(7) For at sikre, at standardformularerne er effektive i et digitalt miljø er det nødvendigt at tilpasse de standardformularer, der er indeholdt i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986. De nødvendige tilpasninger er så talrige og omfattende, at gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 bør afløses af en ny forordning.

(8) Som fastlagt i artikel 33, stk. 2, i direktiv 2014/23/EU, artikel 51, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, artikel 71, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, er bekendtgørelser elektroniske filer snarere end papirdokumenter. For at overholde »engangsprincippet« i forbindelse med e-forvaltning og dermed mindske den administrative byrde og øge datapålideligheden og for at fremme frivillig offentliggørelse af bekendtgørelser, hvis værdi ligger under EU-tærsklen, eller som er baseret på rammeaftaler, bør sådanne standardformularer udarbejdes, således at de kan udfyldes automatisk med oplysninger fra foregående bekendtgørelser, tekniske specifikationer, tilbud, kontrakter, nationale forvaltningsregistre og andre datakilder. I sidste ende bør det ikke være nødvendigt at udfylde sådanne formularer manuelt; de bør kunne genereres automatisk af softwaresystemer.

(9) For at forhindre problemer med gennemførelsen bør der udarbejdes standardformularer under hensyntagen til de softwaresystemer, i hvilke de skal gennemføres. Dette omfatter dataudvekslingssystemer, brugergrænseflader, hvor manuelle input valideres, og websteder, hvor oplysninger i bekendtgørelserne offentliggøres. Oplysningerne skal formidles på en måde, der tiltrækker økonomiske aktører og andre brugere.

(10) For at muliggøre en gennemførelse, der er tilpasset til særlige nationale forhold, bør medlemsstaterne og deres respektive myndigheder have betydelig fleksibilitet, når de opretter deres softwaresystemer. Det bør navnlig være muligt at få vist felter, som er fastlagt i denne forordning, i en hvilken som helst rækkefølge og under et hvilket som helst mærke, i det omfang at mærkets betydninger svarer til de beskrivelser, der er fastlagt i denne forordning. For at imødekomme forskelligartede behov på nationalt, regionalt eller lokalt plan, gælder det for felter, som fastlægges i denne forordning, at de er valgfrie på EU-plan, at de ikke nødvendigvis skal være synlige for slutbrugerne overhovedet (f.eks. at købere ikke behøver at se dem eller udfylde dem), og at de til gengæld kan gøres obligatoriske på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

(11) Datoen for anvendelsen af denne forordning og datoen for ophævelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 bør afspejle den tid, det kræver at udarbejde elektroniske udgaver af de standardformularer, der anvendes til udveksling af faktiske data.

(12) For at afspejle udviklingstendenser med hensyn til medlemsstaternes behov og teknologier inden for udbudsdata, samtidig med at der sikres overensstemmelse med artikel 52, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, artikel 72, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU og artikel 32, stk. 5, i direktiv 2009/81/EF, bør der regelmæssigt tilføjes nye valgfrie felter i denne forordning. Kommissionen vil nøje følge disse udviklingstendenser samt indsamle andre tilbagemeldinger fra brugere og årligt vurdere behovet for en ajourføring af denne forordning. Sådanne ajourføringer bør ikke indebære obligatoriske ændringer af softwaresystemer i medlemsstaterne, medmindre det er uundgåeligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2019
Anvendelsesdato i EU
14.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet