Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 of 11 August 2016 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen etablerer en liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen (benchmarkforordningen). I vedlegget til forordningen er Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) den eneste referanseverdien som er ansett som kritisk.

Det er etablert et tilsynskollegium for EURIBOR i henhold til referanseverdiforordningen. EURIBOR har ikke så stor betydning for norske forhold at det er naturlig at Norge er representert i kollegiet. Administrator for EURIBOR, European Money Market Institute, underkastes kravene som i henhold til referanseverdiforordningen gjelder for administratorer av kritiske referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordnignen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2016
Anvendelsesdato i EU
13.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/1011)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1368
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro