Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/31/EU av 21. desember 2011 som endrer vedlegg I til vedtak 2007/275/EF hva angår lister over dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner i henhold til rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF

Commission Implementing Decision 2012/31/EU of 21 December 2011 amending Annex I to Decision 2007/275/EC concerning the lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i listen i vedtak 2007/275/EF vedlegg I. Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon før de kan importeres til EU. Kravene som stilles knyttet til kontrollen følger av direktivene 97/78/EF og 91/496/EØF (grensekontrolldirektivene). De konkrete animalske produktene og levende dyrene som skal kontrolleres fremgår i form av CN-koder (toll-posisjoner) med nærmere beskrivelser i en liste i vedtak 2007/275/EF vedlegg I.

Bakgrunnen for endringene som innføres er behov for å gjøre enkelte oppdateringer av teknisk karakter og enkelte presiseringer for å gjøre regelverket klarere. Vedtaket innfører ingen materielle endringer i hvilke dyr og produkter som omfattes. Endringene som innføres består i hovedsak av:

• Endring og oppdatering av CN-koder, blant annet endring fra 4 til 6 eller 8 sifre i samsvar med EUs tollregelverk
• Oppdatering av henvisninger til annet regelverk (eksempelvis endres henvisningene til det gamle biproduktregelverket forordning (EF) nr. 1774/2002, til det nye biproduktregelverket forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011)
• Presiseringer i og strukturendring av teksten som beskriver dyrene og produktene under CN-kodene

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten foreslås gjennomført ved endring av forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll. Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Ettersom rettsakten ikke innfører noen materielle endringer sett ut i fra dagens regelverk foreslår Mattilsynet at regelverksendringen ikke sendes på høring, da det kan anses som åpenbart unødvendig. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norges tollposisjoner bygger på EUs CN-koder. De første sifrene i de norske tollposisjonene og CN-kodene er ofte like, mens de påfølgende sifrene kan være ulike. Mattilsynet anser ikke at det er behov for noen tilpasningstekst til EØS-avtalen for å tilpasse CN-kodene til norske tollposisjoner, da kravet om grensekontroll knytter seg til de produktene og dyrene som omfattes av CN-kodene. Det finnes flere eksempler på at CN-koder er benyttet for å vise til varegrupper i EØS-avtalen uten tilpasninger til norske tollposisjoner, eksempelvis EØS-avtalen protokoll 9 om handel med fisk og produkter fra havet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 64-92
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2013
Anvendes fra i Norge
19.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro