Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/850/EU av 12. desember 2011 som regler for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF hva angår gjensidig utveksling av informasjon om luftkvalitet og rapportering om luftkvalitet

Commission Implementing Decision 2011/850/EU of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert27.01.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutningen fastsetter innbyrdes utveksling av informasjon og data for luftkvalitetsmålinger under direktiv 2008/50/EC og 2004/107/EC (luftkvalitetsdirektivene).

Beslutningen omfatter den årlige rapporteringen for vurdering av luftkvalitet og innsending av informasjon om planer og programmer i relasjon til grenseverdiene for visse luftforurensende stoffer.

Medlemsstatene pålegges å stille informasjonen til disposisjon i en standardisert, maskinlesbar form, slik at nytteverdien av informasjonen blir maksimert og de administrative byrdene redusert.

Medlemsstatene skal rapportere via et elektronisk, internettbasert verktøy tilgjengelig på luftkvalitetsportalen.

Merknader
Direktivene som kommisjonsbeslutningen implementerer er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (miljø).

NILU og Miljødirektoratet benytter allerede et tilsvarende system for rapportering. Denne beslutningen vil kun medføre mindre tilpasninger i forhold til dagens system.

Det er ikke nødvendig med forskriftsendringer. Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ansees relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 378-398
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0850
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro