Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2011 av 25. mai 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolid, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizon, methoxyfenozid, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazol og zoxamid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole and zoxamide in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten angir maksimum grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopicolid, heksytiasoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret for boskalid for å unngå handelshindringer. Autorisert bruk av stoffet i NAFTA (North American Free Trade Assosiacion) fører til høyere restnivåer enn EUs grenseverdier og det ble derfor søkt om importtoleranser. For de andre stoffene ble det fastsatt grenseverdier i Codex Alimentarius i 2010 og disse skal derfor inkluderes i EUs regelverk så fremt de er helsemessig trygge. EFSA har vurdert alle grenseverdiene og funnet dem akseptable i forhold til forbrukernes trygghet både på kort og lang sikt.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter. (Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 25. mai 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2011
Anvendelsesdato i EU
28.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 575-620
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro