Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1269 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/593 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1269 of 21 April 2021 amending Delegated Directive (EU) 2017/593 as regards the integration of sustainability factors into the product governance obligations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2021)

Sammendrag av innhold
Direktivet gjør endringer i delegert kommisjonsdirektiv 2017/593 for så vidt gjelder produktstyringskrav for verdipapirforetak som produserer eller distribuerer finansielle instrumenter. Endringene har nær sammenheng med EUs nye rammeverk for bærekraftig finans.

Endringen går i hovedsak ut på at verdipapirforetak som produserer eller distribuerer finansielle instrumenter, som ledd i sin produktstyring skal inkludere kunders eventuelle bærekraftsrelaterte mål ved identifiseringen og den løpende evalueringen av målmarkedet for det finansielle instrumentet. Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter skal også påse at instrumentets bærekraftsfaktorer på en tydelig måte presenteres for distributører med henblikk på deres vurdering av sine kunders bærekraftsrelaterte mål.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når direktivet er gjennomført i EØS-avtalen, vil det bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet stiller ytterligere krav til verdipapirforetakenes produktstyring og Finanstilsynets oppfølging av denne, og forventes å føre til noe økt ressursbruk hos både foretakene og Finanstilsynet. Omfanget av de økonomiske og administrative konsekvensene for foretakene vil avhenge av om foretakene allerede i dag tar hensyn til bærekraftsfaktorer i sin produktstyring. For investorer antas endringene å føre til at de i større grad vil bli tilbudt finansielle instrumenter og produkter som er forenlige med deres eventuelle bærekraftspreferanser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet inneholder ikke nasjonale valg og det er heller ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Ikrafttredelse av direktivet i EØS må tilpasses slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som forordning (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren er innlemmet og i kraft i EØS.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Gjennomføringsfrist i EU
21.08.2022
Anvendelsesdato i EU
22.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet