Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om tillatte ønologiske framgangsmåter

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 27. oktober 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/934 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til tillatte ønologiske framgangsmåter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 27 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 fastsættes supplerende regler til forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt Den Internationale Vinorganisations (OIV) dossierer.

(2) I artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2019/934 fastlægges de vindyrkningsområder, hvor vin kan have et totalt alkoholindhold på højst 20 % vol. Vinene "Vin de pays de Franche-Comté" og "Vin de pays du Val de Loire", som nævnes i samme artikel, har fået nyt navn. Artiklen bør derfor ændres.

(3) Bilag I, del A, i delegeret forordning (EU) 2019/934 indeholder en liste over de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der gælder ved fremstilling og konservering af vinavlsprodukter, som hører under anvendelsesområdet for del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, jf. artikel 80, stk. 1, i nævnte forordning. I bilag I, del A, tabel 1, i delegeret forordning (EU) 2019/934 fastsættes de tilladte ønologiske behandlingsmetoder samt betingelserne og begrænsningerne for deres anvendelse. I tabel 2 i nævnte del fastsættes de tilladte ønologiske forbindelser samt betingelserne og begrænsningerne for deres anvendelse. Tabel 1 og 2 bør suppleres for at tage hensyn til den tekniske udvikling, navnlig vedrørende de resolutioner, der blev vedtaget af OIV i 2019, 2020 og 2021. Derudover bør nogle af oplysningerne i disse tabeller præciseres yderligere, og deres sammenhæng bør forbedres.

(4) For at skabe øget klarhed og informere de producenter af vinavlsprodukter, der anvender godkendte ønølogiske fremgangsmåder, bedre, bør der indsættes en yderligere kolonne i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. I nævnte kolonne bør opføres de kategorier af vinavlsprodukter, ved hvis fremstilling der kan anvendes en ønologisk fremgangsmåde.

(5) Betingelserne og begrænsningerne for anvendelsen af de ønologiske behandlingsmetoder luftning eller tilsætning af ilt i del A, tabel 1, linje 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, som på nuværende tidspunkt er tilladt, er for restriktive, da de kun tillader anvendelse af luftformig ilt. Der bør i stedet være en henvisning til de relevante OIV-dossierer 2.1.1 og 3.5.5, som tillader brug af både ilt og luft.

(6) For fuldstændighedens skyld bør betingelserne og begrænsningerne for anvendelse af den ønologiske behandlingsmetode varmebehandling i del A, tabel 1, linje 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 henvise til yderligere OIV-dossierer, der vedrører varmebehandling, nemlig dossier 2.3.6, 2.3.9, 3.5.4 og 3.5.10.

(7) Selv om det er accepteret af OIV, er kuldebehandlinger i øjeblikket ikke medtaget i del A, tabel 1, i bilag I delegeret forordning (EU) 2019/934. I lyset af deres betydning for vinfremstillingen bør det på visse betingelser tillades, at de anvendes, og der bør tilføjes en ny linje nævnte tabel.

(8) For at skabe større klarhed bør det præciseres, hvilke inaktive filtertilsætningsstoffer der er tilladt i del A, tabel 1, linje 3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 ved at henvise til de relevante OIV-dossierer, nemlig dossier 2.1.11, 2.1.11.1, 3.2.2 og 3.2.2.1.

(9) I del A, tabel 1, linje 5, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 bør oplysningerne om de kategorier af vinavlsprodukter, ved hvis fremstilling der kan anvendes fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder, af hensyn til sammenhængen udgå af kolonne 2 og indsættes i en ny kolonne 3 i samme tabel.

(10) I henhold til artikel 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 skal en række behandlinger indføres i det register, der nævnes i artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Dette krav er anført i nogle, men ikke alle relevante linjer i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 samt i nogle tillæg til nævnte forordnings bilag I. For at forbedre sammenhængen i teksten i delegeret forordning (EU) 2019/934 bør dette krav anføres i alle relevante linjer i tabel 1 ved at tilføje det, hvor det mangler, og ved at overføre det, hvis det er relevant, fra tillæggene til bilag I. Dette vedrører kolonne 2 i linje 6, 10, 11, 12, 16, 17 og 18 i tabel 1 og tillæg 5, 7, 8 og 10 til bilag I.

(11) Del I, afsnit B, nr. 1, litra b) og c), i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013 omhandler muligheden for forhøjelse af det naturlige alkoholindhold i henholdsvis druemost og vin ved delvis koncentrering. Denne ønologiske behandlingsmetode er på nuværende tidspunkt ikke medtaget i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. Den bør derfor tillades, og der bør tilføjes en ny linje i nævnte tabel.

(12) Med resolution OIV-OENO 594A-2019 blev der indført en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig reduktionen af naturligt forekommende mikroorganismer i druer og most ved diskontinuerlige højtryksprocesser. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(13) Med resolution OIV-OENO 594B-2020 blev der indført en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig behandlingen af most ved kontinuerlige højtryksprocesser for at fjerne vilde mikroorganismer. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(14) Med resolution OIV-OENO 616-2019 blev der indført en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig behandlingen af knuste druer med ultralyd for at fremme ekstraktionen af deres forbindelser. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(15) Med resolution OIV-OENO 634-2020 blev der indført en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig behandlingen af druer ved hjælp af pulserende elektriske felter for at lette og øge ekstraktionen af værdifulde stoffer. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(16) Med resolution OIV-OENO 614A-2020 og 614B-2020 blev der indført en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig behandling af most og vin med adsorbente styrendivinylbenzengranulater for at reducere eller eliminere organoleptiske afvigelser karakteriseret som "muggen, jordagtig smag". Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(17) Calciumtartrat er fejlagtigt medtaget i afsnittet om surhedsregulerende midler i del A, tabel 2, linje 1.7, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. OIV-dossier 3.3.12 henviser kun til dets egenskab som stabilisator. Denne linje bør derfor udgå af tabellen.

(18) Citronsyre er medtaget i afsnittet om stabilisatorer i del A, tabel 2, linje 6.3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. Gær til vinfremstilling og mælkesyrebakterier er medtaget i afsnittet om gæringsmidler i nævnte tabels linje 9.1 og 9.2. Ud over deres henholdsvis stabiliserende egenskaber og gæringsegenskaber kan disse økologiske forbindelser også ændre vinsyre og smag som specificeret i de relevante dossierer i OIV's kodeks for ønologiske fremgangsmåder. Derfor bør der i afsnittet om surhedsregulerende midler i nævnte tabel tilføjes nye linjer for henholdsvis citronsyre, gær til vinfremstilling og mælkesyrebakterier.

(19) Det har vist sig, at ved de kategorier af vinavlsprodukter, der er anført i del A, tabel 2, kolonne 8, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, mangler der for visse ønologiske forbindelser kategorier, eller kategorierne er ukorrekte. Dette vedrører linje 2.1-2.4, 4.1-4.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 6.4, 6.11, 7.2-7.8 og 9.2. Kolonne 8 for disse linjer bør derfor ændres.

(20) Svovldioxid, kaliumbisulfit og kaliummetabisulfit som fastsat i henholdsvis i del A, tabel 2, linje 2.1, 2.2 og 2.3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 er lignende forbindelser, der er omfattet af de samme OIV-dossierer. Derfor bør de samme dossierer opføres i nævnte tabels kolonne 3, og de samme kategorier af vinavlsprodukter bør opføres i nævnte tabels kolonne 8 for disse tre forbindelser,

(21) Trækul til ønologisk brug i del A, tabel 2, linje 3.1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 og selektive plantefibre i nævnte tabels linje 3.2 anvendes mere for deres adsorptionsevne end for deres kompleksdannende egenskaber. Af hensyn til klarheden bør navnet på nummer 3 i nævnte tabel, som disse forbindelser hører under, derfor ændres fra "kompleksdannere" til "adsorptionsmidler".

(22) Med resolution OIV-OENO 633-2019 blev målene og forskrifterne i OIV-dossier 2.3.2 vedrørende gæringsaktivatorer. Kolonne 3 bør derfor ændres for del A, tabel 2, linje 4.1, 4.6 og 4.8, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(23) I Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 er der fastlagt betingelser for anvendelsen af thiaminhydrochlorid, idet det præciseres, at der højst må anvendes 0,6 mg/l (udtrykt i thiamin) pr. behandling. Ved delegeret forordning (EU) 2019/934, som ophævede forordning (EF) nr. 606/2009, blev dette krav opretholdt. Den udtrykkelige henvisning til den kvantitative begrænsning af anvendelsen af thiamin blev imidlertid fjernet, da det blev antaget, at OIV-dossiererne 2.3.3 og 4.1.7, der er nævnt i del A, tabel 2, linje 4.5, kolonne 3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, allerede indeholder disse oplysninger. I løbet af det første år af gennemførelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 blev det ikke desto mindre klart, at den kombinerede læsning af de to OIV-dossierer kan føre til forvirring med hensyn til den maksimalt tilladte mængde thiamin. I mangel af en udtrykkelig numerisk henvisning kan de særskilte henvisninger i dossier 2.3.3 (0,6 mg/l som tilstrækkelig dosis for most) og i dossier 4.1.7 (maksimalt 0,6 mg/l for mousserende vin) muligvis forstås som, at den kombinerede maksimumsgrænse er 1,2 mg/l. For at undgå mulige fejlfortolkninger med hensyn til anvendelsesbetingelserne for thiamin bør det angives i del A, tabel 2, i linje 4.5, kolonne 7, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, at maksimumsmængden er 0,6 mg/l, som det var tilfældet for nævnte forbindelse i forordning (EF) nr. 606/2009.

(24) Siden den 1. juni 2013 har bentonit ikke længere været tilladt som fødevaretilsætningsstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008. Det er derfor hensigtsmæssigt at dets E-nummer udgår i kolonne 2 i del A, linje 5.9, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(25) Resolution OIV-OENO 612-2019 erstattede OIV-dossier 2.1.7 vedrørende tilsætning af tannin til most. Kolonne 3 bør derfor ændres for linje 5.12 og 6.4 i del A, tabel 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(26) Resolution OIV-OENO 613-2019 erstattede OIV-dossier 3.2.6 vedrørende tilsætning af tannin til vin. Kolonne 3 bør derfor ændres for linje 5.12 og 6.4 i del A, tabel 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(27) Ved forordning (EF) nr. 606/2009 blev anvendelsen af chitosan i vinfremstilling begrænset til forbindelser, der udelukkende hidrører fra Aspergillus niger. Denne begrænsning blev bibeholdt i del A, tabel 2, linje 5.13 og 10.3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. Med bilaget i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 blev chitosanekstrakt fra svampe af Agaricus bisporus eller Aspergillus niger tilladt på EU-listen over nye fødevarer. Derfor bør henvisningerne i nævnte tabels linje 5.13 og 10.3 tilpasses den tilsvarende bestemmelse i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Således skal det i kolonne 1 ved disse linjer angives, at chitosan også kan stamme fra Agaricus bisporus.

(28) Tetrahydrat-formen af calciumtartrat, der er nævnt i del A, tabel 2, linje 6.2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, anvendes i Unionens vinsektor som teknisk hjælpestof. Imidlertid findes calciumtartrat også i en dihydrat-form, som, selv om det sjældent anvendes i fødevarer, er godkendt som fødevaretilsætningsstoffet E 354 i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008, og er et stof, der adskiller sig fra tetrahydrat-formen. For fuldstændighedens skyld indføjes der på nuværende tidspunkt en henvisning til E 354 i del A, tabel 2, linje 6.2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. I det første år af anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 blev det imidlertid klart, at dihydrat-formen af calciumtartrat ikke anvendes til vinfremstilling. Medlemsstaterne og industrien oplyser desuden, at calciumtartrat i praksis kun findes på markedet i form af tetrahydrat. For at præcisere anvendelsen og undgå enhver forveksling mellem de to former for calciumtartrat bør henvisningen til fødevaretilsætningsstoffet E 354 i del A, tabel 2, linje 6.2, kolonne 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 derfor udgå.

(29) OIV-dossier 3.3.10 vedrører behandlingen af vine med kaliumferrocyanid. Dette dossier nævnes ikke i del A, tabel 2, linje 6.5, kolonne 3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934, selv om det er særlig relevant i forbindelse hermed. Derfor bør der tilføjes en henvisning til dette dossier i denne kolonne.

(30) Med resolution OIV-OENO 586-2019 og OIV-OENO 659-2020 ændredes forskrifterne i OIV-dossier 3.3.14 vedrørende behandlingen med cellulosegummi (carboxymethylcellulose). Kolonne 3 og 8 i del A, tabel 2, linje 6.11, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor ændres.

(31) Henvisningen til dossier COEI-1-POTASP i OIV's internationale ønologiske kodeks i del A, tabel 2, linje 6.13, kolonne 4, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 er ikke korrekt. Den bør erstattes af en henvisning til dossieret COEI-1-POTPOL.

(32) Med resolution OIV-OENO 581A-2021 blev der fastlagt en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig behandling med fumarsyre i vin for at hæmme malolaktisk gæring. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(33) Som det fremgår af dossieret COEI-1-PRENZY i OIV's internationale kodeks for ønologiske fremgangsmåder, har enzympræparater mange enzymaktiviteter, og ud over enzymernes hovedaktivitet tolereres sideaktiviteter kun, hvis de ligger inden for de teknologiske grænser for fremstillingen af enzympræparater. Denne sondring mellem hovedaktivitet og sideaktiviteter er i øjeblikket ikke præciseret i delegeret forordning (EU) 2019/934. Derfor bør den opføres i del A, tabel 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning og i kolonne 4 for linje 7.1-7.11 henvise til dossieret COEI-1-PRENZY.

(34) Med resolution OIV-OENO 682-2021 ajourførtes dossier 1.13, 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8 og 3.2.11 i OIV's kodeks for ønologiske fremgangsmåder Referenceåret for disse filer som omhandlet i del A, tabel 2, afsnit 7, kolonne 3, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor ændres.

(35) I OIV's kodeks for ønologiske fremgangsmåder er der opført en række forskellige enzymer. Ikke alle af disse er opført i del A, tabel 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934. For at vinproducenterne kan have det bredest mulige spektrum af enzymer til rådighed til at forbedre deres vine, bør listen over tilladte enzymer i nævnte tabel tilpasses listen over accepterede enzymer i OIV's kodeks for ønologiske fremgangsmåder. Derfor bør der i afsnit 7 "Enzymer" i tabellen tilføjes nye linjer for enzymerne arabinanase, beta-glucanase (β1-3, β1-6) og glucosidase. Endvidere bør dossieret COEI-1-GLYCOS i OIV's internationale ønologiske kodeks udgå af kolonne 4 for linje 7.8 i nævnte tabel og flyttes til kolonne 4 for den nye linje 7.11, da der er tale om enzymet med nummer EC 3.2.1.21.

(36) Med resolution OIV-OENO 541A-2021 og 541B-2021 blev der fastlagt en ny ønologisk fremgangsmåde, nemlig anvendelse af aspergillopepsin I til at fjerne proteiner, der danner uklarheder i druemost og vin. Derfor bør der tilføjes en ny linje i del A, tabel 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934.

(37) Dossieret COEI-1-LESEAC i OIV's internationale ønologiske kodeks er erstattet af dossiererne COEI-1-SACCHA og COEI-1-NOSACC. Det er derfor hensigtsmæssigt, at henvisningen til dossier COEI-1-LESEAC i kolonne 4 i linje 9.1 i del A, tabel 2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 udgår og erstattes af en henvisning til dossier COEI-1-SACCHA og COEI-1-NOSACC.

(38) Med resolution OIV-OENO 611-2019 blev OIV-dossier 2.1.3.2.3.2 om afsyring gennem mælkesyrebakterier komplet. Dette dossier er relevant for del A, tabel 2, linje 9.2, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 og bør derfor tilføjes under denne linje i kolonne 3.

(39) Ifølge tillæg 1, punkt 1, i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 er det i øjeblikket kun tilladt at anvende vinsyre til afsyring for produkter, der stammer fra druesorterne "Elbling" og "Weißer Riesling", og som er fremstillet af druer, der er høstet i følgende vindyrkningsområder i den nordlige del af vindyrkningszone A: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz og Moselle luxembourgeoise. Tyskland har meddelt Kommissionen, at dyrkning af druesorterne "Elbling" og "Weißer Riesling" nu er tilladt i Tyskland i andre vindyrkningsområder i vindyrkningszone A. Listen over de regioner, der angives i nævnte punkt, bør derfor ændres, så den omfatter alle områder i vindyrkningszone A i Tyskland.

(40) I del B i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/934 fastsættes det højst tilladte indhold af svovldioxid i vin. Betegnelserne for vinen "Côteaux de l'Ardèche", "Lot", "Corrèze", "Oc", "Thau" og "Allobrogie" i punkt A, nr. 2, litra c), fjortende led, i nævnte del er blevet ændret. Slovenien har desuden anmodet om, at vinen "vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)" opføres på listen over vine, for hvilke det maksimale indhold af svovldioxid kan forhøjes op til 400 mg/l. Denne vin har et meget højt indhold af restsukker og kræver derfor en højere mængde svovldioxid for at sikre dens holdbarhed. Del B i bilag I bør ændres tilsvarende.

(41) Spanien har anmodet om ændringer af bestemmelserne vedrørende spanske hedvine i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/934 for at sikre overensstemmelse med definitionen af hedvin som omhandlet i del II, punkt 3, i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 og med produktspecifikationen for vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Condado de Huelva" og "Lebrija". Efter anmodning fra landets vinproducenter har Spanien også anmodet om at få tilføjet sorterne Garnacha roja og Mazuela til listen over sorter i tillæg 3 til bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/934. De relevante afsnit i og tillæg til bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor ændres.

(42) I tillæg 1, del B, i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/934 er anført hedvine med beskyttet oprindelsesbetegnelse, hvis fremstilling indebærer tilsætning af de produkter, der er nævnt del II, punkt 3, litra f), i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013. Der er foretaget ændringer af produktspecifikationen for vin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Κουμανδαρία (Commandaria)", og Cypern har anmodet om få opført denne vin i tillæg 1, del B, punkt 5 og 6, i bilag III til nævnte delegerede forordning. Disse punkter bør derfor ændres —

(43) Delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet