Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 78/2014 av 22. november 2013 som endrer vedlegg II og III i forordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, hva angår visse kornslag som forårsaker allergier eller intoleranser, og næringsmidler med tilsetning av fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller fytostanolestere

Commission Delegated Regulation (EU) No 78/2014 of 22 November 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards certain cereals causing allergies or intolerances and foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer en setning i henholdvis vedleggene II og III i forordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddellopplysninger til forbrukerne (matinformasjonsforordningen).

I vedlegg II "Stoffer eller produkter som forårsaker allergier eller intoleranser" listes det ulike kornslag som inneholder gluten. Som eksempler på disse nevnes bl.a. kamut. Kamut er et registrert varemerke på en hvetesort. Denne hvetesorten skal betegnes korasanhvete. Den innledende setningen i vedlegget skal derfor erstattes med setningen i artikkel 1 i forordning 78/2014.

I vedlegg III "Næringsmidler med merking som skal omfatte en eller flere tilleggsopplysninger", gis det i nr. 5.1 anvisning på merkekrav for næringsmidler som inneholder fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og fytostanolestere. Pkt. 3 endres på grunn av godkjenningen av helsepåstander om kolesterolnivået i blodet og påvirkningen av dette av fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og fytostanolestere. For ytterligere saksopplysninger se EØS-notat om 32013R0718 om merking av fytosteroler m.m. (se vedlegg).

Denne endringen er allerede gjort i det nåværende regelverket om merking av fytosteroler EF 608/2004 som endret ved EU 718/2013. Det er derfor bare en teknikalitet å overføre disse merkekravene til matinformasjonsforordningen. Regelverkene er implementert i forskrift om merking mv. av næringsmidler. De oppheves når matinformasjonsforordningen trer i kraft 13. desember 2014.

Rettsakten trer i kraft 19.02.2014.

Merknader
Rettsakten angår matinformasjonsforordningen. Denne forordningen er pr. februar 2014 ikke tatt inn i norsk rett.

Det ansees ikke som nødvendig å høre forordningen. Endringen om merking av fytosteroler er allerede hørt og implementert, se over. Endringen vedr. beskrivelsen av kornslag som inneholder gluten er en ren teknikalitet som det må være åpenbart unødvendig å høre.

Rettsakten er en rettelse av teknikaliteter. Den kan grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Sakkyndige instansers merknader
ettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten en teknikalitet og er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2013
Anvendelsesdato i EU
19.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 359-360
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro