Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/935 av 28. juni 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU om midlertidig forbud mot import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh når det gjelder anvendelsesperioden

Commission Implementing Decision (EU) 2018/935 of 28 June 2018 amending Implementing Decision 2014/88/EU suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) as regards its period of application

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan finder anvendelse på fødevarer generelt og på fødevaresikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser om beredskabsforanstaltninger, som Kommissionen skal træffe, hvis det er åbenbart, at fødevarer importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU blev importen til Unionen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade, forbudt oprindeligt for en begrænset anvendelsesperiode indtil den 31. juli 2014. Gennemførelsesafgørelsen blev vedtaget, efter at der var udstedt et stort antal meddelelser til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som følge af tilstedeværelsen af en lang række salmonellastammer, herunder Salmonella Typhimurium, fundet i fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber), fra Bangladesh.

(3) Da Bangladesh ikke var i stand til at give garantier for sikkerheden af importen til Unionen af betelblade, blev anvendelsesperioden for den midlertidige suspension af importen af disse produkter ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/510/EU, (EU) 2015/1028 og (EU) 2016/884 forlænget til henholdsvis den 30. juni 2015, den 30. juni 2016 og den 30. juni 2018.

(4) Det forslag til handlingsplan, som Bangladesh fremlagde i januar 2018 er stadig ufuldstændigt, og der er ingen garantier for den effektive anvendelse og håndhævelse heraf. De modtagne oplysninger dokumenterer således ikke, at produktionen af betelblade er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, og at landet er i stand til at levere pålidelige analyseresultater fra akkrediterede laboratorier. Myndighederne i Bangladesh gjorde ligeledes opmærksom på, at der anvendes et kemisk dekontamineringsmiddel til at dekontaminere betelblade uden nogen dokumentation for det anvendte produkt med hensyn til sikkerhed og toksicitet. På trods af vedtagelsen og den fortsatte anvendelse af det forbud mod eksport af betelblade, som Bangladesh på eget initiativ indførte i maj 2013, er der alligevel blevet indberettet 29 tilfælde af meddelelser til RASFF. Det kan derfor ikke konkluderes, at de garantier, som Bangladesh har givet, er tilstrækkelige til at afhjælpe de alvorlige risici for menneskers sundhed. De beredskabsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU, bør derfor fortsat finde anvendelse.

(5) Følgelig bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU forlænges yderligere.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2018
Anvendelsesdato i EU
29.06.2018
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet