Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningstørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 932/2012

(In preparation) Commission Regulation laying down ecodesign requirements for household tumble driers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 932/2012

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I februar 2019 avsluttet EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2012 om husholdningstørketromler med sikte på senere revisjon av begge forordningene. Økodesignforordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Nå foreligger et første utkast til en revidert utgave av økodesignforordning 932/2012 og dette EØS-notatet omhandler utkastet.

Sammendrag av innhold
Virkeområdet i gjeldende forordning er videreført i utkastet til revidert økodesignforordning og omfatter nettdrevne og gassfyrte husholdningstørketromler samt innbygde husholdningsstørketromler, inkludert de som blir solgt til annen bruk enn husholdningsbruk. Det er tatt inn en ny artikkel 6 Circumvention som handler om forbud mot å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i teknisk dokumentasjon eller annen type dokumentasjon. Produktets energibruk skal heller ikke endres som følge av en programvareoppdatering uten sluttbrukers forhåndstillatelse. Programvareoppdateringen skal heller aldri føre til endringer i produktets ytelse slik at det ikke lenger oppfyller økodesignkravene. Det er også tatt inn en artikkel 9 som endrer økodesignforordning nr 1275/2008.

Vedlegg II i utkast til revidert forordning beskriver økodesignkravene. Utkastet inneholder langt flere typer krav enn den gjeldende forordning. Utkastet inneholder følgende typer krav: Programkrav, energieffektivitetskrav, funksjonskrav, krav om tilstedeværelsen av av-tilstand eller hviletilstand med bestemte maksimale effektbehov, ressurseffektivitetskrav og informasjonskrav. Ressurseffektivitets- og informasjonskravene er særlig knyttet til sirkulærøkonomi.

Eksempler på ressurseffektivitetskrav:

• Produsenter, importører eller den ansvarlige skal kunne forsyne profesjonelle reparatører med reservedeler av typen pumpe, motor, vifte og varmeelement i minst ti år etter at siste enhet av en modell ble bragt i omsetning.

• Reservedeler skal kunne erstatte gamle deler ved hjelp av vanlig tilgjengelig verktøy og uten å påføre tørketrommelen permanent skade

• Maksimal leveringstid for reservedeler skal være femten dager

• Produsenter, importører eller den ansvarlige skal sørge for tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon i en nærmere bestemt periode og etter nærmere bestemte betingelser.

• Krav om å informere om kjemisk navn på kjølemedier

• Krav om at demontering med tanke på materialgjenvinning og resirkulering, skal kunne utføres uten fare for forurensning. Tørketromlene skal utformes slik at materialer og komponenter nærmere angitt i vedlegg VII i Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet), kan fjernes ved hjelp av vanlig tilgjengelig verktøy

Eksempler på informasjonskrav:

• Informasjon om mest energieffektiv bruk av tørketrommelen

• Informasjon om kapasitet (kg), programtid, energibruk (kWh/syklus) og restfukt

• Informasjon om vedlikehold, sikkerhetsmessige og garantimessige konsekvenser ved ikke-profesjonell reparasjon samt minimum varighet av perioden hvor reservedeler skal være tilgjengelig

Forslag til virkningsdatoer:

1. juni 2022: Ressurseffektivitetskrav og informasjonskrav.

1. juni 2024: Programkrav, energieffektiviseringskrav, krav om av- og hviletilstand. Energieffektivitetskravet er satt slik at konvensjonelle tørketromler uten varmepumpeteknologi ikke vil kunne oppfylle kravet. Det betyr at tørketromler uten varmepumper ikke kan bringes i omsetning etter virkningsdato.

Det er enda ikke foreslått virkningsdato for funksjonskravene

Merknader
Rettsakten ligger under rammedirektiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) som er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når den reviderte forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
NVE antar at kravene i utkast til endring av gjeldende forordning (932/2012) ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. For myndigheter, baserer antagelsen seg på at gjeldende forordning allerede er gjennomført i økodesignforskriften og at tilsyn med den endrede forordningen vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende budsjetter. For foretak, baserer NVE sin antagelse på at NVE ikke mottok noen høringsinnspill fra norske interessenter i forbindelse med høring av arbeidsdokumenter utsendt av Kommisjonen forut for møtet i samrådsforum den 18. september 2019. For forbrukere, baserer antagelsen seg på at konsekvensene for norske forbrukere ikke vil være ulike konsekvensene for EUs forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
NVE publiserte en nyhet om oppstart av studien den 25.08 2017. Den 21.08.2019 publiserte NVE en høring av arbeidsdokumentet utsendt i forbindelse med invitasjon til møte i samrådsforum 18. september 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering
Tørketromler er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
EU-kommisjonen vil sende ut forslag til revidert økodesignforordning i forkant av møte i forskriftskomiteen. Møte i forskriftskomiteen forventes å finne sted våren 2020. Dette notatet baserer seg på Kommisjons arbeidsdokument utsendt til møtet i samrådsforum 18. september 2019.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet