Miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2015/1188 med hensyn til krav til mijøvennlig utforming av varmeovner

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EU) 2015/1188 with regards to the ecodesign requirements for local space heaters

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

I mai 2019 avsluttet Kommisjonen en revisjonsstudie av gjeldende økodesignforordning for varmeovner fyrt med el, gass eller flytende brensel, KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188. Basert på funnene i studien har Kommisjonen lagt frem et arbeidsdokument om endring av gjeldende økodesignforordning. Dette EØS-notatet er basert på arbeidsdokumentet.

Sammendrag av innhold
Økodesignforordningen omfatter varmeovner fyrt med elektrisitet, gass eller flytende brensel og er gjennomført i økodesignforskriften for produkter. På grunnlag av revisjonsstudien for gjeldende forordning, har Kommisjonen konkludert med at det ikke er behov for en full revisjon, men at man skal foreta mindre endringer i gjeldende forordning.

Gjeldende forordning omfatter varmeovner med en nominell varmeutgang på ≤ 50 kW og kommersielle varmeovner med en nominell varmeeffekt på ≤ 120 kW og som kan fyres med gass, elektrisitet eller flytende brensel. I arbeidsdokumentet foreslås det at virkeområdet for kommersielle varmeovner utvides til ≤ 300 kW. Eksempler på typer varmeovner som inngår i virkeområdet i gjeldende forordning og i arbeidsdokumentet for endret forordning:

• gasspeiser (åpen og lukket) og gassovner

• luftoppvarmingsprodukter

• rørovner og stråleovner

• elektriske varmeovner og elektrisk gulvvarme

Noen andre eksempler på forslag til endringer av gjeldende forordning:

Artikkel 1 Formål og virkeområde
Blant de oppramsede unntakene, presiseres det at utendørsovner er unntatt (b) og unntaket for fjernstyrte ovner (g) fjernes helt.

Artikkel 2 Definisjoner
Det er gjort endringer av en rekke definisjoner, mens en definisjon er fjernet (13) og fire nye definisjoner er føyd til.

Artikkel 6 Circumvention and software updates er en ny artikkel om forbud mot omgåelse av regelverket . Denne artikkelen går igjen i alle nye og reviderte/endrede produktforordninger.

Artikkel 7 Gjennomgåelse
Her spesifiseres flere forhold som skal undersøkes ved neste gjennomgang/revisjon av forordningen. Blant annet skal man vurdere å innlemme utendørsovner i virkeområdet og om det er hensiktsmessig å fastsette ressurseffektivitetskrav i tråd med målet om en sirkulær økonomi.

Vedlegg I Definisjoner som gjelder for vedlegg II-V
(2) Definisjonen av omregningsfaktoren, CC, er endret til å skulle reflektere en anslått virkningsgrad på 47,6% (fra 40%) for et gjennomsnittlig kraftverk i EU. Den nye verdien for CC =2,1.

Vedlegg II Krav til miljøvennlig utforming
Punkt 1: Kravene til energieffktivitet for varmeovner er foreslått videreført på samme nivå som i gjeldende forordning. Siden verdien på CC er nedjustert til 2,1, er verdiene for energieffektivitetskravene for elektriske varmeovner justert tilsvarende. Det foreslås også innført energieffktivitetskrav til håndkletørkere.
Punkt 3: Kravene til produktinformasjon har fått noen tilføyelser. Blant annet skilles det mellom varmeovner levert med og uten styringsenhet. Det settes bestemte krav til informasjon i begge tilfeller.

Vedlegg III Målinger og beregninger
Det er foreslått flere endringer i målinger og bergninger.

Forslag til virkningsdato for kravene i endringsforordningen: 1. januar 2022.

Merknader

Rettsakten ligger under rammedirektiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) som er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når endringsforordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

NVE antar at kravene i utkast til endring av gjeldende forordning (2015/1188) ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. For myndigheter, baserer antagelsen seg på at gjeldende forordning allerede er gjennomført i økodesignforskriften og at tilsyn med den endrede forordningen vil kunne gjennomføres innenfor eksisterende budsjetter. For foretak, baserer NVE sin antagelse på Elvarme Norges vurdering av konsekvenser for produsenter og importører. For forbrukere, baserer NVE sin antagelse på konsekvensene for norske forbrukere ikke vil være ulike konsekvensene for EUs forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
NVE publiserte en nyhet om oppstart av studien den 31.10.2017. Den 05.8 2019, publiserte NVE en høring av arbeidsdokumentet utsendt i forbindelse med invitasjon til møte i samrådsforum 10. september 2019. NVE mottok ett høringsinnspill og det var fra Elvarme Norge. Elvarme Norge går i mot at begrepet "idle mode" (tomgang) med tilhørende krav, skal innføres i endringsforordningen for varmeovner. Elvarme Norge begrunner dette med at innføring av krav til "Idle mode" ikke resulterer i energieffektivisering. All elektrisk energi tilført under fyringssesongen, også den som brukes av termostat og kontrollsystem, vil bli omdannet til varme og bidra til ønsket termisk komfort i det rommet hvor produktet er plassert.

Vurdering
Varmeovner er blant NVEs prioriterte produktgrupper fordi Norge skiller seg fra andre EU-land ved høy andel av elektrisitet til oppvarming.

Det kan bemerkes at det blant noen europeiske miljøorganisasjoner og medlemsland, synes å være en negativ holdning til bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Disse anser elektriske og fossilfyrte varmeovner for å være ineffektive og at de derfor bør fases ut. De mener at luft-luft varmepumper helt og fullt kan erstatte varmeovner.

Til møtet i samrådsforum 10. september, sendte Kommisjonen også ut et diskusjonsnotat der de beskriver en mulig sammenslåing av energimerket for varmeovner (der også elektriske varmeovner foreslås omfattet av energimerkekravene) og energimerket for luft-luft varmepumper. Intensjonen med ett energimerke er å veilede forbruker til å velge det som oppfattes som den mest energieffektive oppvarmingsteknologien, dvs luft-luft varmepumper. NVEs posisjon til diskusjonsnotatet var at luft-luft varmepumper og elektriske varmeovner ikke nødvendigvis kan erstatte hverandre helt og fullt og at de derfor ikke er egnet til å sammenlignes på ett energimerke

Andre opplysninger
Dette notatet er utarbeidet på grunnlag av utsendt arbeidsdokument til møte i samrådsforum 10. september 2019.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Arbeidsdokumentet ble diskutert i møte i samrådsforum 10. september 2019. Et nytt utkast til endringsforordning vil sendes ut i forbindelse med møte i forskriftskomiteen. Det antas at møtet i forskriftskomiteen vil finne sted våren 2020.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet