Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/727/EU av 6. desember 2013 om format for notifisering av vedtak av og substansielle endringer i avfallsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer

Commission Implementing Decision 2013/727/EU of 6 December 2013 establishing a format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of the waste management plans and the waste prevention programmes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2014)

Sammendrag av innhold
Beslutningen fastsetter format for innrapportering av vedtatte nasjonale avfallsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer, samt substansielle endringer i disse, jf. EUs rammedirektiv for avfall (2008/98/EF) artikkel 28. Beslutningen er i tråd med anbefaling fra en komité etablert i henhold til artikkel 39 i direktivet. Komiteen skal faglig bistå Kommisjonen i utarbeidelse av retningslinjer og veiledning knyttet til gjennomføring av rammedirektivet for avfall.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Beslutningen er rettet mot myndighetene og vil ikke kreve endringer i norsk lover.

Administrative konsekvenser: Beslutningen vil ikke få vesentlige administrative konsekvenser i Norge.

Økonomiske konsekvenser for Norge for private og for offentlige myndigheter (kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå): Beslutningen retter seg mot statlige myndigheter og vil ikke medføre vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen har ikke vært på høring.

Rettsakten er behandlet i møte 6. februar 2014 i EØS-spesialutvalget for miljø, hvor Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

StatusStatus
Beslutningen er til vurdering i EØS-EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2013
Anvendelsesdato i EU
30.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0727
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro