Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/831/EF av 31. oktober 2008 om endring av tidsfrist for fremleggelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet i henhold til artikkel 16 punkt 2 i direktiv 98/8/EF (biociddirektivet)

Commission Decision, 2008/831/EC, of 31 October 2008 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet regulerer markedsadgangen biocidprodukter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer i denne forordningen (forordning (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall kombinasjoner av stoffer/produkttyper som inngår i den omtalte listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportør (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble også offentliggjort elektronisk den 8. november 2007. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen av disse opplysningene, har noen virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor behov å gi en ny tidsfrist for innlevering av dokumentasjon for de aktuelle stoffene og produkttypene.

Merknader
Biociddirektivet 98/8/EF - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift nr. 1848 av 18. desember 2003 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF i norsk rett vil medføre behov for endringer av biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling av biociddirektivet, bl.a. gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer, og er ellers i kontakt med berørte parter. Norge er utpekt som ansvarlig for evaluering av et av stoffene som er omfattet av Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF. Ev gjennomføring av bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF vil gi like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og det anbefales at rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF ble vedtatt 31. oktober 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 136/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2008
Anvendelsesdato i EU
01.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 265-267
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2011
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0831
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro