Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsk syrerik olje fra M. alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1318 av 9. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler, kommisjonsvedtak 2008/968/EF om godkjenning av omsetning av arakidonsk syrerik olje fra Mortierella alpina som ny næringsmiddelingrediens og akto-N-tetraose som nytt næringsmiddel, og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 om godkjenning av omsetning av lakto-N-tetraose som nytt næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1318 of 9 August 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods, Commission Decision 2008/968/EC authorising the placing on the market of arachidonic acid-rich oil from Mortierella alpina as a novel food ingredient and Implementing Regulation (EU) 2020/484 authorising the placing on the market of lacto-N-tetraose as a novel food

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommissionen senest den 1. januar 2018 fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97.

(2) EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, blev fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(3) Kommissionen har konstateret fejl i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Der er behov for berigtigelser for at skabe klarhed og retssikkerhed for ledere af fødevarevirksomheder og for medlemsstaternes kompetente myndigheder og dermed sikre korrekt gennemførelse og anvendelse af EU-listen over nye fødevarer.

(4) Den nye fødevare »olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina« blev godkendt på visse betingelser vedrørende anvendelsen ved Kommissionens beslutning 2008/968/EF, af den nederlandske kompetente myndighed, og også i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Den relaterede fødevarekategori »Fødevarer til særlige medicinske formål til for tidligt fødte spædbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013« henviser fejlagtigt kun til for tidligt fødte spædbørn, til trods for at godkendelsen i den pågældende fødevarekategori bør henvise til spædbørn, og ikke kun til for tidligt fødte spædbørn. Det er derfor nødvendigt at berigtige artikel 1 i beslutning 2008/968/EF samt oplysningerne vedrørende »Olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina« i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

(5) Den nye fødevare »calcium L-methylfolat« blev godkendt på visse betingelser vedrørende anvendelsen af den kompetente irske myndighed i januar 2008 i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 på grundlag af en positiv udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om sikkerheden ved den nye fødevare. Den nye fødevare blev fejlagtigt ikke opført på den oprindelige EU-liste. Af samme grund bør »calcium L-methylfolat« tilføjes på EU-listen over godkendte nye fødevarer, bl.a. under hensyntagen til, at »calcium L-methylfolat« blev godkendt som en kilde til folat i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/571.

(6) Den nye fødevare »lacto-N-tetraose (»LNT«) (mikrobiel kilde)« blev godkendt på visse betingelser vedrørende anvendelsen ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/484. I specifikationerne var den kemiske formel for lacto-N-tetraose fejlagtigt angivet som C26H45O21 i stedet for den korrekte formel C26H45NO21. I beskrivelsen af lacto-N-tetraose blev udtrykket »eller agglomerater (heraf)« fejlagtigt udeladt, og den sekundære ingrediens »lacto-N-triose II« er fejlagtigt angivet som »lacto-N-tetraose II«. Specifikationerne for »lacto-N-tetraose (»LNT«) (mikrobiel kilde)« vedrørende den kemiske formel lacto-N-tetraose og lacto-N-tetraose II i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2020/484 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor berigtiges.

(7) Beslutning 2008/968/EF og gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 og (EU) 2020/484 bør derfor berigtiges.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet