Økodesign av varmeovner

Tittel

Review study of ecodesign for local space heaters

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner. Rettsakten ligger under rammedirektiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) som er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Forordningen som skal gjennomgås omfatter lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeutgang på ≤ 50 kW og kommersielle lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeeffekt på ≤ 120 kW og som kan fyres med gass, elektrisitet eller flytende brensel.

Eksempler på slike produkter er:

• gasspeiser (åpen og lukket) og gassovner

• luftoppvarmingsprodukter

• rørovner og stråleovner

• elektriske varmeovner og elektrisk gulvvarme

Det overordnede målet med studien er å oppdatere den første forberedende studien fra 2012. Oppdateringen skal gjøres i henhold til den fastsatte metodikken (MEErP). MEErP er et verktøy for å kunne vurdere om, og i hvilken grad, ulike energirelaterte produkter oppfyller visse kriterier i henhold til økodesigndirektivets artikkel 15 og vedlegg I og / eller II og som rettferdiggjør fastsettelsen av produktspesifikke gjennomføringsforordninger.

Revisjonsstudien skal særlig fokusere på:

• Egnethet til å sette strengere energieffektivitetskrav og strengere utslippskrav for nitrogenoksider.

• Gyldighet av verifikasjonstoleranser.

• Om det vil være hensiktsmessig å innføre tredjeparts sertifisering.

• Gyldighet av korrigeringsfaktorene som brukes til å vurdere årstidens romvarme energieffektivitet.

• Vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet etter vedtakelsen av sirkulærøkonomipakken i 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019.

• Primærenergifaktoren (PEF) – vurdere energieffektivitetskravene i lys av en mulig revidert verdi for PEF.

• Et teknologisk veikart som skal være Kommisjonens strategigrunnlag for utvikling av en fremtidig støtte under EUs FOU- rammeprogram Horisont 2020.

Studien skal pågå i perioden oktober 2017- januar 2019. Første interessentmøte i Brussel er planlagt til mars 2018. NVE oppfordrer norske interessenter til å engasjere seg i revisjonsstudien. Produktgruppen lokal romoppvarming (varmeovner) er blant NVEs prioriterte produktgrupper

Status
NVE publiserte en nyhet om oppstart av studien på sine hjemmesiderden 31.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
01.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet