Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig kontroll med hensyn til fororsendelser av økologiske produkter og produkter for konvertering ment for import til Unionen og for kontrollsertifikatet

(In preparation) Commission Implementing Regulation supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 14.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 12.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 14.6.2021)

Økologiske produkter: kontrolattest og offentlig kontrol i forbindelse med import fra tredjelande

Dette initiativ fastsætter visse regler for import af økologiske produkter til EU, bl.a.:

• regler om den kontrolattest, som skal udstedes af kontrolmyndigheder og -organer i tredjelande for at give producenterne mulighed for at eksportere deres produkter til EU

• den offentlige kontrol, som EU-landene skal foretage af økologiske produkter, der indføres i EU

• kontrolmyndighedernes og -organernes forpligtelser, hvis der konstateres manglende overensstemmelse i forbindelse med offentlig kontrol.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 14 juni 2021 - 12 juli 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)3871488

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet