Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina-krigen

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 27. juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til bruk av ikke-økologiske protein fôrmidler til produksjon av økologiske husdyr i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 27 June 2022 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the use of non organic protein feed for the production of organic livestock due to Russia's invasion of Ukraine

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022. Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/XX gir utfyllende regler til forordning (EU) 2018/848, og omhandler nye regler for kompetent myndighet om å anerkjenne mangel på protein fôrmidler som følge av Russlands invasjon av Ukraina som en katastrofesituasjon (jf. forordning (EU) 2020/2146 artikkel 1(1)). Ved en slik katastrofesituasjon gir rettsakten mulighet for kompetent myndighet til å behandle søknad fra økologiske virksomheter om tillatelse til å bruke inntil 5% ikke-økologiske protein fôrmidler i fôr til voksne svin og fjørfe. Det blir derfor en utvidet mulighet og ikke kun til unge økologiske svin (under 35 kg) og unge fjørfe jf. forordning (EU) 2018/848 vedlegg II, del II, punkt 1.9.3.1(c) and 1.9.4.2(c). En forutsetning for en slik tillatelse er at økologiske virksomheter kan dokumentere mangel på økologiske protein fôrmidler, og at det sannsynliggjøres at dette er med bakgrunn i krigen i Ukraina. Det er et overordnet formål og krav om å begrense omfanget av unntak fra produksjonsreglene i økologisk produksjon. Tillatelsen skal innvilges for en begrenset tidsperiode, og unntaket skal ikke vare lenger enn nødvendig (maksimum 12 måneder varighet).

Det er krav til de økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon, og kontrollorganet (Debio) skal kontrollere at de økologiske virksomhetene har fulgt vilkårene som ligger til grunn for tillatelsen. Økologiske virksomheter og økologisk produkt beholder sin økologiske status når vilkårene er oppfylt. Kompetent myndighet skal umiddelbart formidle informasjon om slike tillatelser til EU kommisjonen og andre medlemsland gjennom datasystemet OFIS.

Bakgrunnen for regelverksendingen er at Russlands innvasjon av Ukraina har medført en alvorlig konsekvens for forsyningen av økologiske protein fôrmidler til flere EØS-land. Det er foreslått at regelverksendringen skal ha en tilbakevirkende kraft fra 24. februar 2022 i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i den nye økologiforskriften som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2022/xx vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes kun til å ha nyttevirkning for økologiske virksomheter, siden det er behov for en midlertidig mulighet for økologiske virksomheter til å søke om tillatelse til å benytte ikke-økologiske proteinfôrmidler i produksjon av økologisk fôr til økologisk svin og fjørfe. Bakgrunnen er at Russlands invasjon av Ukraina har medført en utfordende tilgang på økologiske proteinkilder. Det produseres lite økologiske protein fôrmidler i Norge, og økologiske fôrvirksomheter i Norge er avhengig av import. Blant annet importeres det hvete med høyt proteininnhold fra Kazakhstan som skipes ut fra Russland. Dette er for tiden ikke mulig å gjennomføre med bakrunn i krigen mellom Russland og Ukraina. Hele markedssituasjonen for økologiske protein fôrmidler påvirkes av situasjonen, siden flere land som i dag handler råvarer av Ukraina/Russland nå må handle andre steder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU kommisjonen 27.06.2022, og er til vurdering i Parlamentet og Rådet.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet