Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. juli 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til dokumentasjonsplikt for operatører innen økologisk produksjon

(IDraft) Commission Delegated Regulation (EU) ..../... of 12 July 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for record-keeping for operators in organic production

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EU) 2018/848 fastsættes visse krav til føring af fortegnelser i forbindelse med visse særlige produktionsregler. Fortegnelser kan være relevante for sporbarhedsformål, intern kvalitetskontrol og for vurderingen af overholdelse af de detaljerede regler om økologisk produktion, der er fastsat i bilaget.

(2) Uanset bestemmelserne om føring af fortegnelser i artikel 9, stk. 10, litra c), artikel 34, stk. 5, og artikel 39, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/848 er det nødvendigt at gøre mindstekravene til føring af fortegnelser mere detaljerede for hvert produktionsområde, der er omfattet af de forskellige dele af bilag II til nævnte forordning.

(3) Det er også nødvendigt at indføre visse specifikke elementer med henblik på at sikre sammenhængen og et harmoniseret grundlag for føring af fortegnelser, hvilket er afgørende for at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at fremlægge dokumentation for den faktiske anvendelse af reglerne om økologisk produktion.

(4) De ændringer, der foretages ved denne forordning, er med forbehold af de krav til føring af fortegnelser, som er fastsat i andre EU-retsakter som f.eks. dem, der vedrører fødevarer og fødevaresikkerhed, foder og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, plantebeskyttelse og planteformeringsmateriale. Med henblik på forordning (EU) 2018/848 skal derfor kun de supplerende elementer, der muliggør verificering af overholdelsen af de økologiske produktionsregler, registreres af de erhvervsdrivende, som allerede opfylder kravene til føring af fortegnelser på grundlag af andre EU-retsakter, og det er ikke nødvendigt at gentage dem. Ikke desto mindre gentages visse krav til føring af fortegnelser i bilag II til forordning (EU) 2018/848 som ændret ved nærværende forordning, fordi de er relevante for erhvervsdrivende i tredjelande.

(5) For så vidt angår planteproduktionsregler er det med henblik på registrering af data om anvendelsen af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler nødvendigt at medtage visse parametre for anvendelsen, idet anvendelsen af gødningsstoffer i økologisk produktion er omfattet af både kvantitative og kvalitative begrænsninger, hvilket skal tages i betragtning, når agronomiske foranstaltninger ikke er tilstrækkelig til at opfylde planternes behov for næringsstoffer.

(6) Anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter og af produkter til rengøring og desinficering, som f.eks. biocider og rengøringsmidler, er omfattet af restriktioner i økologisk produktion og er begrænset til tilfælde, hvor forebyggende foranstaltninger ikke hindrer forekomsten og spredningen af skadegørere og sygdomme og i alle tilfælde til produkter og stoffer, der er godkendt i henhold til artikel 24 i forordning (EU) 2018/848. Uanset kravene til føring af fortegnelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 bør det kræves, at de erhvervsdrivende fører fortegnelser over de detaljerede anvendelsesvilkår, når de anvender et plantebeskyttelsesprodukt, et biocid eller et rengøringsmiddel, så de om nødvendigt kan dokumentere overholdelsen af de gældende restriktioner, af den anbefalede hyppighed og perioden inden høsten.

(7) Eftersom parcellerne kan have forskellige egenskaber og forskellige afgrøder, kan de agronomiske forhold variere. Dette indebærer, at når eksterne input anvendes, er deres anvendelse forskellig fra parcel til parcel. Derfor bør eksterne input registreres i forbindelse med den parcel, hvor inputtet anvendes, for at give de erhvervsdrivende mulighed for at føre tilsyn med effektiviteten heraf og fremlægge passende dokumentation for sporbarhedsformål og om nødvendigt dokumentation i forbindelse med undtagelser fra produktionsreglerne, som er opnået i overensstemmelse med bilag II, del I, punkt 1.8.5, i forordning (EU) 2018/848.

(8) Ved indsamling af vilde planter og produkter fra disse bør det kræves, at de erhvervsdrivende fører fortegnelser over de berørte arter samt mængder og indsamlingsperioder på et specifikt naturligt levested for at muliggøre sporbarhed og verificering af overholdelse af vilkårene for de naturlige levesteder.

(9) For så vidt angår regler om animalsk produktion skal de erhvervsdrivende med henblik på mulige undtagelser fra de regler, der er opnået i henhold til bilag II, del II, punkt 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, litra c), og punkt 1.9.4.2, litra c), i forordning (EU) 2018/848, opbevare tilgængelig dokumentation vedrørende sådanne undtagelser for at muliggøre sporbarhed og kontrol af overholdelsen af de gældende betingelser.

(10) Uanset kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 bør de erhvervsdrivende føre detaljerede fortegnelser over oprindelsen for de dyr, som indføres på bedriften, og deres tidligere relevante dyrlægejournaler med henblik på at kunne sikre sporbarhed og dokumentere overholdelsen af de særlige betingelser i del II og III i bilag II til forordning (EU) 2018/848.

(11) For at kunne dokumentere overholdelsen af de artsspecifikke ernæringsmæssige behov og de relevante regler om foder, der er fastsat for de forskellige grupper af dyr i del II i bilag II til forordning (EU) 2018/848, bør de erhvervsdrivende føre detaljerede fortegnelser over fodring og græsningsperioder.

(12) Uanset kravene til føring af fortegnelser og identificering i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EU) 2016/429 og forordning (EF) nr. 1760/2000 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF bør der med henblik på de særlige begrænsninger i de økologiske produktionsregler fastsættes særlige krav til føring af fortegnelser over dyrlægebehandling og rengøring og desinficering i bygninger og anlæg og af dyr for at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at dokumentere over for den kompetente myndighed eller kontrolorganet, at de opfylder de relevante krav, samtidig med at det gøres muligt at kontrollere effektiviteten og overholdelsen af specifikke tilbageholdelsestider.

(13) Uanset kravene om sporbarhed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 er det med henblik på at muliggøre sporbarhed og verificering af overholdelsen af de økologiske produktionsregler, bl.a. dem, der vedrører omlægningsperioderne for de forskellige arter, nødvendigt, at de erhvervsdrivende fører detaljerede fortegnelser over alle dyr, der kommer til eller forlader bedriften.

(14) Blandt kravene til staldforhold og husdyrhold for fjerkræ er der særlige krav, der finder anvendelse på visse opdrætssystemer, for så vidt angår overholdelsen af en periode, hvor staldanlæg skal stå tomme. Der bør opbevares relevant dokumentation for at muliggøre et passende tilsyn.

(15) I betragtning af betydningen af bigårdenes placering i områder, der skal sikre tilgængeligheden af nektar og pollen fra økologisk producerede afgrøder eller fra naturlige ikkeforurenede områder eller fra afgrøder, der behandles efter metoder, der har lav indvirkning på miljøet for at undgå enhver kontaminering af bigårdene, er det nødvendigt, at de erhvervsdrivende opbevare et kort over de anvendte områder og fortegnelser over alle eksterne input, der anvendes, og aktiviteter, der gennemføres på bistaderne.

(16) For så vidt angår produktionsreglerne for akvakultur bør de erhvervsdrivende med henblik på mulige undtagelser fra de regler, der er opnået i henhold til bilag II, del III, punkt 3.1.2.1, litra d), og litra e), i forordning (EU) 2018/848, opbevare dokumentation i forbindelse med sådanne undtagelser for at muliggøre sporbarhed og kontrol af overholdelsen af de gældende betingelser.

(17) Især anvendelsen af eksterne input er omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EU) 2018/848 og skal registreres, som det er tilfældet med de gødningsstoffer eller næringsstoffer, der anvendes i økologisk algeproduktion, der kun kan anvendes, når de er godkendt i henhold til artikel 24 i nævnte forordning, og som er begrænset til indendørsanlæg, og kun anvendes på visse betingelser. Derfor bør de erhvervsdrivende registrere sådanne anvendelser for at dokumentere overholdelsen af de gældende betingelser.

(18) Det er også nødvendigt at fastsætte kravene til føring af fortegnelser med hensyn til de særlige bestemmelser for yngel til avl eller videreopdræt, især hvad angår det præcise tidspunkt for deres stadie i produktionscyklussen for dyr og den indledende omlægningsperiode.

(19) Fodringen af akvakulturdyr har til formål at tilgodese hver arts særlige ernæringsmæssige behov på forskellige udviklingsstadier. Under hensyntagen til de detaljerede bestemmelser om godkendte fodermidler, herunder når de er af ikkeøkologisk oprindelse, bør fortegnelserne over fodringen derfor opbevares for hver berørt art med oplysninger for de forskellige udviklingsstadier.

(20) Sundhedspleje for akvakulturdyr er baseret på forebyggelse og overvågning af dyrenes trivsel. Det er derfor nødvendigt at føre fortegnelser over de forskellige tiltag, der er gennemført, for i videst muligt omfang at begrænse anvendelsen af dyrlægebehandling, der er underlagt strenge begrænsninger, hvad angår hyppighed og antal afhængigt af varigheden af de berørte arters livscyklus. Der skal fastsættes tilsvarende krav til føring af fortegnelser.

(21) Passende praksis for husdyrhold bestemmer dyrs trivsel. I forbindelse med akvakultur er vandkvaliteten og begrænsningerne for belægningsgraden samt relevante kemisk-fysiske parametre afgørende for dyrevelfærden. Derfor er det nødvendigt at registrere sådanne data samt typen og tidspunktet for de indgreb, der udføres for at overvåge og opretholde de bedste betingelser for akvakulturdyr og de foranstaltninger, der træffes for at overholde de økologiske produktionsregler på disse dyrs forskellige udviklingsstadier. I økologisk akvakultur er anvendelsen af iltning tilladt, men ilt må kun anvendes i særlige tilfælde. Derfor bør der føres fortegnelser over disse typer af indgreb.

(22) Uanset kravene til føring af fortegnelser i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 bør de erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede økologiske fødevarer og/eller forarbejdet økologisk foder, føre detaljerede fortegnelser for at dokumentere overholdelsen af de økologiske produktionsregler, især vedrørende de forebyggende foranstaltninger, der er gennemført for at sikre økologiske produkters integritet, de særlige betingelser for anvendelsen af eksterne input og af rengørings- og desinficeringsprodukter. Desuden bør de erhvervsdrivende for at muliggøre den passende verificering af balancen mellem input og output opbevare tilgængelige data om de anvendte input og ved sammensatte produkter den fuldstændige opskrift/formel samt om nødvendigt dokumentation for tilladelserne til anvendelse af ikkeøkologiske landbrugsingredienser i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) 2018/848.

(23) Uanset kravene til føring af fortegnelser i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 bør de erhvervsdrivende, der producerer økologisk vin, føre detaljerede fortegnelser for at dokumentere overholdelsen af de økologiske produktionsregler, især hvad angår alle eksterne produkter og stoffer, der anvendes i vinproduktionen og til rengøring og desinficering.

(24) Uanset kravene til føring af fortegnelser i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 bør de erhvervsdrivende, der producerer økologisk gær, føre detaljerede fortegnelser for at dokumentere overholdelsen af de økologiske produktionsregler, især for så vidt angår de produkter og stoffer, der anvendes i gærproduktionen og til rengøring og desinficering.

(25) Bilag II til forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres.

(26) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet