Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/923 av 11. mars 2022 om retting av den svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/1189 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale fra økologisk heterogent materiale av bestemte slekter eller arter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/923 of 11 March 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/1189 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den svenske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1189 indeholder en fejl i artikel 6, stk. 3, litra b), for så vidt angår de gældende bestemmelser om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af kornarter.

(2) Den svenske udgave af delegeret forordning (EU) 2021/1189 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2022
Anvendelsesdato i EU
05.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet