Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: retting av spransk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/985 af 3. juni 2021 om retting av den spanske sprkversjonen ac vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate omsetning av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter

Commission Implementing Decision (EU) 2021/985 of 3 June 2021 correcting the Spanish language version of Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den spanske udgave af Kommissionens beslutning 2004/842/EF indeholder en fejl i artikel 31, stk. 1, for så vidt angår forlængelse af tilladelser vedrørende grøntsagsarter.

(2) Den spanske udgave af beslutning 2004/842/EF bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet