Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1316/2013 med hensyn til utmeldelsen av Storbritannia fra EU

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 1.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der fastsættes en anden dato i en udtrædelsesaftale, eller Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige ved enstemmighed fastsætter en anden dato, vil EU-retten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

(2) Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 8 . Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

(3) Del I i bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 indeholder en liste over ni hovednetkorridorer. Disse korridorer er et instrument til fremme af en koordineret gennemførelse af hovednettet. De bidrager til samhørigheden i hovednettet gennem forbedret territorialt samarbejde og til at forfølge transportpolitikkens bredere målsætninger og fremme interoperabilitet, modal integration og multimodale aktiviteter.

(4) Det Forenede Kongerige er en del af netværkskorridoren Nordsøen – Middelhavet, der omfatter forbindelser mellem Belfast, Dublin og Cork på øen Irland og forbindelser i Storbritannien fra Glasgow og Edinburgh i nord til Folkestone og Dover i syd. Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter er medtaget i tabellen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" i hovednettets korridorer indeholdt i del I af bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013.

(5I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bliver de dele af ruteføringen i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet, der vedrører Det Forenede Kongerige, og Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter medtaget i tabellen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" forældet og har ikke længere retsvirkninger fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(6Hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien og Nederlandene for at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland.

(7Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen.

(8) Denne forordning bør anvendes fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet