Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. desember 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysningene om nye tunge kjøretøyer som medlemsstatene og produsentene skal overvåke og rapportere, og om rapporteringsprosedyren

(In preparation) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 December 2021 amending Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Member States and by manufacturers and the reporting procedure

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) I del A i bilag I til forordning (EU) 2018/956 er det fastsat, hvilke data medlemsstaterne skal overvåge og indberette vedrørende nye tunge køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

(2) Med henblik på at foretage en grundig analyse i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2018/956 bør medlemsstaterne overvåge og indberette data, der gør det muligt at bestemme de indberettede køretøjers akselkonfiguration på grundlag af antallet af drivaksler. Disse data er registreret i nr. 3 på typeattesten for et nyregistreret tungt køretøj.

(3) Disse oplysninger vil gøre det muligt for Kommissionen at identificere køretøjer, der er omfattet af fabrikantindberetningen af data efter artikel 5 i forordning (EU) 2018/956, på grundlag af oplysninger, der indberettes af medlemsstaterne, uden at der behøves yderligere udveksling med fabrikanterne.

(4) På grundlag af erfaringerne med udarbejdelsen af rapporten i overensstemmelse med artikel 10 for indberetningsperioden for 2019 og for at kunne foretage en grundig analyse af de indberettede data i de kommende år er det nødvendigt, at fabrikanterne indberetter specifikke data om de enkelte køretøjskomponenters opførsel under kørslen af simuleringsværktøjet i overensstemmelse med registreringen i "sum exec-datafilen".

(5) I bilag II til forordning (EU) 2018/956 fastsættes overvågnings- og indberetningsproceduren.

(6) I lyset af erfaringerne med anvendelsen af forordning (EU) 2018/956 bør Det Europæiske Miljøagentur have fleksibilitet til at tilpasse databasernes struktur og karakter til den tekniske udvikling, og det bør ikke være bundet af specifikke tekniske bestemmelser. Databasernes beskrivende navne bør derfor fjernes fra bilag II.

(7) Forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet