Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014 av 9. juli 2014 som erstatter vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 vedrørende minimumsfrekvens på analyser

Commission Regulation (EU) No 743/2014 of 9 July 2014 replacing Annex VII to Regulation (EU) No 601/2012 as regards minimum frequency of analyses

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.09.2014)

Sammendrag av innhold
Vedlegg VII til forordning (EU) nr. 601/2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp avgjør hvor ofte kvotepliktige operatører skal analysere ulike brensler og materialer som grunnlag for fastsettelse av beregningsfaktorer – som igjen ligger til grunn for beregningen av utslippene fra virksomheten.

Ifølge artikkel 35 i forordning (EU) nr. 601/2012 skal vedlegg VII revideres med jevne mellomrom. Første revisjon av vedlegg VII skal finne sted ikke mer enn to år etter vedtakelsen av forordning (EU) nr. 601/2012. Kommisjonen har i forbindelse med den første revisjonen foreslått endringer i Vedlegg VII, blant annet klargjøring av klassifiseringen og kategoriseringen av brensler og materialer som omtales i vedlegget.

Av hensyn til oversikten foreslås hele vedlegget erstattet med et nytt vedlegg, som fastsettes gjennom denne rettsakten, dvs. kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014.

Det nye vedlegget har vært behandlet i klimakomiteen, hvor medlemsstatene er representert, og hvor EFTA-statene har observatørstatus.

Analysefrekvensen på de ulike brenslene og materialene fremgår av Vedlegg VII.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ingen endringer i analysefrekvensen for de ulike brenslene og materialene i oppdatert forordning nr 743/2014 av 9. juli 2014 i forhold til forordning nr. 601/2012 av 21. juni 2012. Det nye vedlegget vil dermed ikke medføre noen konsekvenser for virksomhetene.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 601/2012 er gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 2-1, som henviser til at denne forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan bli nødvendig med en endring av klimakvoteforskriftens § 2-1 for å få frem at det vil være forordning (EU) nr. 601/2012 - som endret ved forordning (EU) nr. 743/2014 - som gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har foreløpig ikke vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 601/2012 er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Endringer i denne forordningen anses i utgangspunktet som EØS-relevante. Rettsakten anses foreløpig relevant og akseptabel.

Det anses ikke å være behov for tilpasninger til rettsakten.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2014
Anvendelsesdato i EU
30.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.01.2015
Anvendes fra i Norge
26.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0743
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro