Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/703 av 26. mai 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av dimetoat and ometoat i eller på kirsebær

Commission Regulation (EU) 2020/703 of 26 May 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate and omethoate in or on cherries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier ("MRL'er") for dimethoat og omethoat.

(2) Godkendelsen af aktivstoffet dimethoat er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1090 .

(3) Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dimethoat, er blevet tilbagekaldt i forbindelse med anvendelse på kirsebær. De MRL'er, der i bilag II til forordning
(EF) nr. 396/2005 er fastsat for dimethoat og omethoat i eller på kirsebær, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(4) I forbindelse med den manglende fornyelse af godkendelsen af dimethoat afgav Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") sin konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved dette aktivstof . Autoriteten kunne i den sammenhæng ikke udelukke en risiko for forbrugerne som følge af eksponering for restkoncentrationer af dimethoat, for hvilket det genotoksiske potentiale ikke kunne udelukkes, og dets vigtigste metabolit, omethoat, som blev anset for at være et in vivo-mutagen.

(5) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(7) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.05.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet