Øvre grenseverdier for rester av tropane alkaloider i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1408 av 27. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1408 of 27 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of tropane alkaloids in certain foodstuffs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2021)

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i nærmere bestemte næringsmiddelkategorier. Europakommisjonen foreslår nå nye grenseverdier for tropane alkaloider i nye næringsmiddelkategorier. 

Tropane alkaloider (TA) er sekundære metabolitter som forekommer naturlig i flere plantefamilier inkludert Brassicaceae (korsblomstfamilien), Solanaceae (søtvierfamilien), og Erythroxylaceae (kokafamilien). Det er hittil identifisert flere enn 200 tropanalkaloider. De mest undersøkte er atropin og skopolamin. I EFSAs risikovurdering fra 2013 framgår det at enkelte tropane alkalodier kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre, og EFSA har etablert en akutt referansedose (ARfD) for summen av de to tropane alkaloidene atropin og skopolamin på 0,016 µg/kg kroppsvekt.

EFSA vurderingen har blitt fulgt opp med innhenting av nyere forekomstdata i et vidt spekter av plantebasert mat, og i 2018 publiserte EFSA en ny vurdering av akutt eksponering for TA gjennom mat. Vurderingene viste at akutt referansedose var overskredet for flere grupper, noe som innebærer en helsebekymring. Visse korn og korprodukter, samt urtete bidrar mest til eksponeringen for TA.TA finnes særlig i store mengder i frø av ugress i piggepleslekten (Datura), og piggeplefrøene er små og vanskelige å fjerne, særskilt i avlinger som selv består av små frø/korn, slik som hirse, durra og bokhvete, samt mais. Kommisjonen foreslår derfor å fastsette grenseverdier for disse, produkter av disse, samt urtete. 

Forslaget til nye grenseverdier for tropane alkaloider fremkomme slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) 1881/2006 (teksten i tabellen gjengis på dansk da norsk oversettelse ennå ikke foreligger): 

"Fødevarer (1)

Grænseværdi (µg/kg)

8.2.

Tropanalkaloider (*)

Atropin

Scopolamin

8.2.1.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn indeholdende hirse, durra, boghvede, majs samt de produkter, som er fremstillet heraf (3) (29)   

 
1,0

 
1,0

Summen af atropin og scopolamin

8.2.2.

Uforarbejdet hirse og durra (18

5,0 fra 1. september 2022

8.2.3.

Uforarbejdet majs (18), undtagen:

  • uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (37) og
  • uforarbejdet majs til popning

15 fra 1. september 2022

8.2.4.

Uforarbejdet boghvede (18

10 fra 1. september 2022

8.2.5.

Majs til popning

Hirse, durra og majs, der markedsføres til den endelige forbruger

Mølleriprodukter af hirse, durra og majs

5,0 fra 1. september 2022

8.2.6.

Boghvede, der markedsføres til den endelige forbruger

Mølleriprodukter af boghvede

10 fra 1. september 2022

8.2.7.

Urteudtræk (tørret produkt) med undtagelse af de urteudtræk, der er angivet i 8.2.8

25 fra 1. september 2022

8.2.8.

Urteudtræk (tørret produkt) af anisfrø

50 fra 1. september 2022

8.2.9.

Urteudtræk (flydende)

0,20 fra 1. september 2022

 

(*)          De omhandlede tropanalkaloider er atropin og scopolamin."

Overgangsbestemmelser

God produksjons- og innhøstingspraksis bør anvendes for å redusere forekomsten av TA, men da disse nylig har blitt introdusert og av hensyn til virksomhetenes mulighet for å tilpasse seg de nye kravene, er det foreslått en overgangsperiode fram til 1. september 2022, dvs at de nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. september 2022. Næringsmilder som er lovlig på markedet før 1. september 2022 kan fortsatt omsettes inntil utløpsdato/"brukes før-dato".

For baby- og barnemat som inneholder mais/maisprodukter foreslås imildertid en strengere regel. Slike produkter, som er lovlig på markedet før ikraftredelse av de nye bestemmelsene, kan omsettes inntil utløpsdato/"brukes før-dato".  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2016 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler ved endring av § 3 som gjennomfører forordning (EC) nr. 1881/2006.  De nye grenseverdiene for tropane alkaloider framkommer i en endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene for tropane alkaloider vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene utover generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkiing, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med å fastsette grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler for å beskytte folkehelsen basert på EFSAs risikovurdering, tilgjengelige forekomstdata og EFSAs nyeste eksponeringsberegninger. Vi mener at fastsettelse av grenseverdier vil kunne stimulere til bedre produksjons - og innhøstingspraktis og dermed bidra til lavere nivåer over tid. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet