Passende minstelønninger i EU

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om passende minstelønninger i Den europeiske union

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate minimum wages in the European Union

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat 18.11.2020)

Sammendrag av innhold

Den 28. oktober presenterte Kommisjonen et forslag til direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i Europa. Formålet med forslaget er å forbedre arbeids- og levevilkårene i EU, ved å etablere en ramme for fastsettelse av passende minstelønn.

Direktivet er inndelt i fire kapitler:

Kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser. Her angis direktivets formål som er å etablere en ramme på EU-plan for å sikre at a) minstelønninger fastsettes på et passende nivå, og b) at arbeidstakerne har adgang til minstelønn, enten lovfestet eller gjennom tariffavtale. Det presiseres at land hvor lønnen i dag fastsettes utelukkende gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter, ikke skal pålegges å innføre lovfestet minstelønn eller å allmenngjøre kollektive avtaler.

Direktivet skal gjelde enhver arbeidstaker med kontrakt eller ansettelsesforhold i henhold til nasjonal lovgivning, gjeldende kollektivavtaler eller nasjonal praksis, med hensyn til EU-domstolens praksis.

Medlemslandene skal ta skritt for å øke dekningsgraden av kollektive avtaler gjennom å fremme partenes evne til å inngå kollektive avtaler. Land som har lavere dekningsgrad enn 70 prosent skal utarbeide handlingsplaner for hvordan denne skal økes.

Kapittel 2 retter seg kun mot de landene som har lovbestemt minstelønn. Det stilles krav om klare nasjonale kriterier for hvordan minstelønnen skal fastsettes. Minstelønnssatsen skal justeres regelmessig, og det legges vekt på at arbeidslivets parter skal delta i fastsettingen, enten i et rådgivende organ eller gjennom trepartsavtaler.

Kapittel 3 omhandler horisontale prinsipper. I offentlige anbud pålegges tilbydere og hele leverandørkjedene å respektere de minstelønninger som eksisterer, enten gjennom lov eller avtale. Det er krav om datainnsamling og rapportering til Kommisjonen om avtaledekning og lønninger, samt en prosess for å overvåke gjennomføringen av direktivet. I tillegg skal landene sikre arbeidstakere tilgang til effektiv og upartisk tvisteløsning og rett til oppreising, for å sikre deres rett til  beskyttelse gjennom minstelønninger.

Kapittel 4 omfatter avsluttende bestemmelser. Det vises her til at medlemslandene kan overlate til arbeidslivets parter å gjennomføre direktivet, dersom ønskelig. Kommisjonen pålegger landene å iverksette tiltak som sikrer at økonomiske aktører i offentlige anskaffelser overholder lønningene som er fastsatt i relevante tariffavtaler eller lovbestemt minstelønn der de eksisterer. I tillegg skal landene sikre arbeidstakere tilgang til effektiv og upartisk tvisteløsning og rett til oppreisning, inkludert tilstrekkelig kompensasjon. Slike forhold skal ikke påvirke spesifikke former for oppreising og tvisteløsning som er fastsatt i tariffavtaler. Videre er det her bestemmelser om evaluering, ikrafttredelse mv.

Forslaget til direktiv er hjemlet i EU-traktatens artikkel 153 (1) (b) som gir Kommisjonen mulighet til å støtte og utfylle medlemslandene på området som gjelder arbeidsvilkår. Kommisjonen mener forslaget fullt ut respekterer begrensningene i artikkel 153 (5) som sier at bestemmelsene i artikkel 153 ikke får anvendelse på lønnsforhold. Det vises også til artikkel 153 (2) som åpner for at Kommisjonen kan stille minimumskrav gjennom direktiver.

Forslaget er ikke merket EØS-relevant.

Merknader

Rettslige konsekvenser

De rettslige konsekvenser er under vurdering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget er under vurdering. Eventuelle økonomiske konsekvenser må vurderes nærmere. Det kan komme administrative kostnader knyttet til statistikkutvikling og rapportering

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidslivets parter er blitt konsultert om saken før Kommisjonen presenterte forslaget, blant annet gjennom møter i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR). Partene har uttrykt bekymring for at et direktiv skal gripe inn i lønnsdannelsen, herunder svekke partenes rolle i lønnsdannelsen eller insentiver til å organisere seg. Etter at forslaget er blitt lagt frem er arbeidslivets parter invitert til å gi skriftlige merknader på forslaget. Saken vil også komme opp til diskusjon i ALPR.

Rettsakten er foreløpig ikke behandlet i EØS spesialutvalget for personbevegelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv.

Vurdering

Forslaget er under vurdering. Arbeidslivets parter er blitt invitert til å gi merknader, som vil inngå i denne vurderingen.

Status

Forslag om et direktiv fra Europaparlamentet og Rådet om tilstrekkelige minstelønninger i Europa, COM(2020) 682 final, ble fremmet 28. oktober 2020. Det tyske formannskapet har startet forhandlingene om direktivforslaget i rådsarbeidsgruppen for sosiale saker.

Forslaget vil bli diskutert i det kommende møte i EFTAs arbeidsgruppe for helse, miljø- og sikkerhet og arbeidsrett (EFTA WG HSLL).

Arbeidslivets parter i Norge er orientert  og har blitt invitert til å gi skriftlige merknader. Forslaget vil bli diskutert i møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Rettsakten er foreløpig ikke behandlet i EØS spesialutvalget for personbevegelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv.