Pathways to School Success: EU-henstilling om tiltak mot skolefrafall

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om 'Pathways to School Success'

Proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success

Siste nytt

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 30.6.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding)

Veje til en vellykket skolegang: Kommissionen præsenterer konkrete tiltag til forbedring af læringsresultaterne

Kommissionen har i dag offentliggjort et forslag til Rådets henstilling om "Pathways to School Success", som indeholder en række konkrete politiktiltag til afhjælpning af skolefrafald og dårlige resultater med hensyn til grundlæggende færdigheder (læsning, matematik og naturfag) hos de 15-årige, især unge fra socialt dårlige kår. Disse tiltag imødekommer behov hos lærende, lærere og undervisere samt behov på skoler og i øvrige dele af uddannelsessystemet. De omfatter overvågning, forebyggelse, indgriben og kompensation, men er især rettet mod forebyggelse og tidlig indgriben. I forslaget opfordres der også til en øget opmærksomhed omkring trivsel i skolen, som i høj grad påvirker elevernes læring og præstationer og er en vigtig del af en vellykket skolegang.

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: "Uddannelse og viden udgør grundlaget for vores fremtidige udvikling. Det er afgørende at levere en solid uddannelse til alle elever i EU, uden undtagelse, og det kræver engagement og iver. Henstillingen om "Pathways to School success" viser, at vi mener det, når vi siger, at vi vil gøre alt det, der står i vores magt, for at støtte EU-landene, lærerne og eleverne på deres vej til viden."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Det er vores pligt at sikre, at alle lærende har mulighed for at udfolde deres fulde potentiale uanset deres socioøkonomiske baggrund eller personlige situation. Disse faktorer er dog fortsat i vid udstrækning bestemmende for elevernes læring og præstationer. Med "Pathways to School Success"-initiativet præsenterer vi konkrete tiltag, der skal give alle unge europæere en reel mulighed for at opnå succes i skolen."

De europæiske skolesystemer har stået over for vanskelige situationer i de seneste år, herunder covid-19-pandemien. I dag forlader mere end 3,2 millioner af EU's unge i alderen 18-24 år uddannelsessystemet tidligt, og kun 84,3 % af de 20-24-årige har afsluttet en ungdomsuddannelse. Den seneste PISA-undersøgelse fra før pandemien (2018) viste, at hver femte 15-årige europæer ikke havde tilstrækkelige færdigheder, når det kommer til læsning, matematik og naturfag. PISA-undersøgelsen viste også, at elevernes tilhørsfølelse i skolen var faldende, og at mobning og cybermobning var udbredt. Siden da har lukningen af skoler og universiteter som følge af pandemien medvirket til et betydeligt læringstab for elever og studerende. Det er dokumenteret, at elever, der er socioøkonomisk dårligt stillede, er i størst risiko for at stå med sådanne problemer.

I henstillingen opfordres EU-landene til at gennemføre de foreslåede tiltag for at adressere disse udfordringer. Kommissionen vil støtte gennemførelsen af henstillingen gennem læring og udveksling mellem EU-landene, partnere og partnerlande. En særlig ekspertgruppe, der nedsættes som en del af det europæiske uddannelsesområde, vil fokusere på og skabe opmærksomhed omkring trivsel og mental sundhed i skolen. Kommissionen vil støtte underviseres og øvrige partneres mulighed for udvikling og efteruddannelse gennem Erasmus+-projekter og udveksling af personale, gennem Erasmus+-lærerakademi og gennem EU's onlineplatforme, herunder den nye europæiske skoleuddannelsesplatform og eTwinning. EU og EU-landene opfordres til at gøre brug af nationale midler og EU-midler — navnlig Erasmus+. genopretnings- og resiliensfaciliteten, Den Europæiske Socialfond+, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, instrumentet for teknisk støtte, Migrations- og Integrationsfonden — til investeringer i infrastruktur, uddannelse, værktøjer og ressourcer for at fremme inklusion, lighed og trivsel i uddannelsessystemet.

De næste skridt

Kommissionens forslag vil blive drøftet af EU-landene og derefter vedtaget af EU's undervisningsministre. Kommissionen vil derefter støtte henstillingens gennemførelse gennem læring og udveksling mellem EU-landene, partnere og partnerlande.

Baggrund

I forbindelse med forslagets udarbejdelse gennemførte Kommission en bred høring om den aktuelle situation med hensyn til inkluderende uddannelse og skolefrafald. En uvildig vurdering af gennemførelsen af Rådets henstilling fra 2011 blev offentliggjort i 2019. Undersøgelsen omfattede 37 EU-lande og lande uden for EU. Der blev også samlet input under en åben offentlig om det nye initiativ over en periode på 14 uger fra den 24. juni til den 30. september 2021, under drøftelser på møder mellem generaldirektørerne for skoler og under en række særlige online workshopper mellem maj og september 2021 med repræsentanter for ministerier, interesseorganisationer og eksperter.

Den foreslåede henstilling vil ophæve og erstatte Rådets henstilling fra 2011 om politikker, som skal mindske skolefrafald.

I Kommissionens rapport, som også præsenteres i dag, analyseres "indvirkningerne af covid-19 på skoleuddannelse". Rapporten er baseret på en gennemgang af forskellige undersøgelser af pandemiens indvirkning på trivsel, skolemæssige præstationer og det potentielle langsigtede tab.  Samtidig behandles de afhjælpende foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at modvirke de negative virkninger af ustadig skolegang.  Den seneste evidens peger på, at afhjælpende foranstaltninger kan have positive virkninger. EU-landene bør opfordres til at videreføre sådanne foranstaltninger, reformer og investeringer.

Kommissionen og EU-landene arbejder sammen for at opfylde deres fælles vision for et europæisk uddannelsesområde i 2025, som vil sikre, at alle har adgang til uddannelse af høj kvalitet.

Yderligere oplysninger

Forslag til Rådets henstilling om "Pathways to School Success"

Det europæiske uddannelsesområde

Rapporten "Impacts of COVID-19 on school education"

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet