Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

Regulation (EU) 2019/2021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (recast)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremla et forslag til endringer av POPs forordningen den 22. mars 2018. Denne vil erstatte tidligere POPs forordning (Regulation (EC) No 850/2004).

Følgende endringer i forordningen er foreslått;

• Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.

•Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen.

•Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".

•Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").

•Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriften's kapittel 4. Endringen vurderers som teknisk, og innebærer ingen materielel endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomisk konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel under SU-HK.

Vurdering
Norge er selvstendig part til de aktuelle internasjonale avtalene.

Rettsakten er et forslag fra kommisjonen som ikke er vedtatt.

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasningstekst til forordningen.

Det er ikke materielle problemer med denne EU-rettsakten.

Status
Rettsaktener vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
15.07.2019
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet