Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1203 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføringen av perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (POPs)

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1203 of 9 June 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the entry for perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/1021 gennemføres Unionens forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte ("konventionen") og i henhold til protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande om persistente organiske miljøgifte ("protokollen").

(2) Bilag B til konventionen ("Begrænsning") indeholder en liste over kemikalier, som hver part i konventionen skal begrænse sin fremstilling, anvendelse, import og eksport af i lyset af eventuelle gældende acceptable formål og/eller specifikke undtagelser, der er opført i nævnte bilag.

(3) Konferencen mellem parterne i konventionen har i henhold til konventionens artikel 8, stk. 9, på sit niende møde besluttet at ændre bilag B til konventionen, for så vidt angår acceptable formål og specifikke undtagelser for perfluoroctansulfonsyre (PFOS), salte heraf og perfluoroctansulfonylfluorid (PFOSF). Partkonferencen besluttede at ændre det acceptable formål for anvendelsen af PFOS, salte heraf og PFOSF til metalbeklædning (hårdmetalbeklædning) alene i lukkede systemer til en specifik undtagelse.

(4) Det forhold, at det acceptable formål for anvendelsen af PFOS, salte heraf og PFOSF til metalbeklædning (hårdmetalbeklædning) alene i lukkede systemer ændres til en specifik undtagelse, har den virkning, at parterne har lov til at benytte undtagelsen i en periode på højst fem år, efter at ændringen er trådt i kraft. Undtagelsen kan forlænges med yderligere fem år, hvis partskonferencen træffer afgørelse herom efter anmodning fra en part og på grundlag af en begrundelse for det fortsatte behov for anvendelsen. Opførelsen i del A i bilag I til forordning (EU) 2019/1021 af perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) bør ændres, således at forpligtelserne i henhold til konventionen afspejles.

(5) Forordning (EU) 2019/1021 bør derfor ændres

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
07.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet