Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/566 av 8. april 2015 som gjennomfører direktiv 2004/23/EF hva gjelder prosedyrene for å verisisere ekvivalente standarder for kvalitet og sikkerhet av importerte vev og celler

Commission Directive (EU) 2015/566 of 8 April 2015 implementing Directive 2004/23/EC as regards the procedures for verifying the equivalent standards of quality and safety of imported tissues and cells

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2016)

Sammendrag av innhold
Medlemsstatene skal sørge for at celler og vev ved hjelp av medfølgende dokumentasjon og bruk av Single European Code (påføring av unik identifikasjon av celler og vev som blir distribuert i EU) kan spores fra anskaffelse til bruk eller avhending. Medlemsstatene skal sørge for at institusjoner som håndterer vev og organisasjoner som har ansvar for bruk av humant vev skal oppbevare data om vevet på egnet medium i minst 30 år. Dersom det oppdages at celler og vev er mottatt fra en syk donor via et anskaffelsesteam som jobber for flere oppdragsgivere, skal medlemsstatene sørge for at det etableres et hensiktsmessig sporingssystem på tvers av anskaffelsen.

En Single European Code (SEC)skal påføres alle celler som blir distribuert til human bruk. I andre situasjoner der celler og vev er frigitt for sirkulasjon, stilles det minimumskrav til identifikasjon. Dette gjelder likevel ikke for reproduksjonsceller ved partnerdonasjon når cellene blir værende på den samme institusjonen og celler og vev som distribueres direkte for umiddelbar transplantasjon hos mottaker. Medlemsstatene kan også gjøre unntak for andre celler og vev når disse blir værende på den samme institusjonen. Medlemsstatene kan dessuten gjøre unntak for celler og vev som er importert til EU av en virksomhet som er godkjent som importvirksomhet når disse blir værende i samme institusjon fra import til bruk.

Direktivet stiller krav om hvilken informasjon som skal gå fram av Single European Code, til formatet informasjonen lagres i og til hvordan merkingen skal skje.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om håndtering av humane celler og vev (fastsatt på nytt med hjemmel i ny transplantasjonslov 7. desember 2015 nr. 1430)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføringen av Single European Code (SEC) vil få både administrative og økonomiske konsekvenser fordi vi har mange og små virksomheter med ulike forutsetninger for å løse oppgaven. Kostnader for myndighetene vil kunne dekkes innenfor budsjettrammen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert og godkjent.

Vurdering
Arbeidet er viktig fordi enhetlig og unik merking av celler og vev bidrar til økt pasientsikkerhet. Det er en utfordring at vi har mange relativt små virksomheter med ulike forutsetninger for å løse oppgaven.

Konklusjon: Rettsakten er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Endringsforskriften ble fastsatt 7. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2015
Gjennomføringsfrist i EU
29.10.2016
Anvendelsesdato i EU
29.04.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.09.2016
Anvendes fra i Norge
29.04.2017
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L0566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro