Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1223/2011 av 28. november 2011 som endrer forordning (EF) No 1688/2005 hva angår prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og mikrobiologiske undersøkelser av slike prøver og prøver av visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige

Commission Implementing Regulation (EU) No 1223/2011 of 28 November 2011 amending Regulation (EC) No 1688/2005 as regards sampling of flocks of origin of eggs and the microbiological examination of such samples and samples of certain meat intended for Finland and Sweden

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2012)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler endring i prøvetaking i verpehønsflokker og mikrobiologisk undersøkelse av disse prøvene og prøver av visse typer kjøtt beregnet for Finland og Sverige, angitt i forordning (EF) nr. 1688/2005, som angir særlige garantier for salmonella.

For å forenkle og unngå fortsatt dobbeltregulering av prøvetaking, foreslås det i rettsakten en harmonisering av prøvetakingsregler i forordning (EF) nr. 1688/2005, forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Prøvetakingsreglene i forordning (EF) nr. 1688/2005 foreslås erstattet av reglene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forskriftsendringen vil ikke medføre noen materielle endringer, fordi disse bestemmelsene allerede er tatt inn i det norske salmonellaregelverket.

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 er det gitt særlige garantier vedrørende salmonella for forsendelser til Finland og Sverige (og Norge) for visse typer kjøtt og egg. Forordning (EF) nr. 1688/2005 gjennomfører disse særlige garantiene. I vedlegg III i forordning (EF) nr. 1688/2005 er det gitt prøvetakingsregler.

Forordning (EF) nr. 2160/2003 angir minimumskrav til nasjonale kontrollprogram for salmonella for alle flokker av verpehøns. Forordning (EF) nr. 517/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 2160/2003 om EUs prevalensmål for reduksjon av forekomsten av visse serotyper av salmonella i verpehøns av Gallus gallus og endrer forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EU) nr. 200/2010 angir nødvendig prøvetakingsplan for å kunne verifisere fremgang for å oppnå fellesskapets reduksjonsmål for forekomsten av serotyper av salmonella i voksne avlshøns. Disse kravene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 517/2011 angår alle flokker av verpehøns i EU.

For å forenkle og unngå fortsatt dobbeltregulering av prøvetaking, foreslås det i rettsakten en harmonisering av prøvetakingsregler i forordning (EF) nr. 1688/2005, forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Prøvetakingsreglene i forordning (EF) nr. 1688/2005 foreslås erstattet av reglene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Ettersom prøvetakingsreglene i de to sistnevnte forordningene er strengere, medfører ikke dette fare for salmonellagarantien for Finland og Sverige (og Norge).

Norge har fått tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 853/2004 ved at Finlands og Sveriges salmonellagaranti, fastsatt i artikkel 8, skal gjelde likeverdig for Norge. Videre har Norge fått tilsvarende tilpasningstekst for forordning (EF) nr. 1688/2005. Norge forutsetter at denne tilpasningsteksten videreføres når forordning (EF) nr. 1688/2005 nå endres av denne rettsakten.

Generelt gjelder i forhold til salmonellagarantiene for ferskt kjøtt og kvernet kjøtt at avsendervirksomheten skal utføre prøvetakingen og sørge for de undersøkelsene som kreves av partier beregnet for Finland og Sverige, jf. artikkel 8(2) (a) i forordning (EF) nr. 853/2004. For konsumegg er det eggpakkeriet eggene kommer fra, som skal gå god for at garantiforpliktelsen er innfridd, jf. art. 8(2) (b) i forordning (EF) nr. 853/2004. For samhandelen mellom Norge, Sverige og Finland vil den nye rettsakten ikke innebære endringer i rettstilstanden.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppen for zoonoser. Utkastet ble diskutert i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, i september 2011. Rettsakten ble votert i samme forum 17. oktober 2011.

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. november 2011, og har vært gjeldende i EU fra 20. desember 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2011
Anvendelsesdato i EU
19.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 112-113
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2012
Anvendes fra i Norge
02.05.2012

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1223
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro