Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer

Tittel

Europaparlamentet- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktor (elektromagnetisk kompabilitet) (kodifisering)

Directive 2009/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the suppression of radio interference produced by agricultural or forestry tractors (electromagnetic compatibility)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2010)

Sammendrag av innhold
I kjøretøyforskriften kapittel 27 er det bestemmelser om krav til elektrisk utstyr og elektromagnetisk støy for kjøretøy. (I alle elektroniske kretser vil det i varierende grad dannes elektromagnetiske signaler. Dersom signalene overstiger visse nivåer - eller kommer i kontakt med annet elektronisk utstyr som påvirkes - vil vi snakke om elektromagnetisk støy.) Allerede på 1970-tallet kom de første direktiver som omhandlet elektromagnetisk støy. Direktiv 2009/64/EF gjelder elektromagnetisk støy og kompatibilitet for landbruks- og skogbrukstraktorer, og kodifiserer den rettsutviklingen som har funnet sted på området fra 70-tallet og frem til i dag. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er elektriske apparater og utstyrs evne til å motstå elektriske forstyrrelser (immunitet) og de samme apparaters evne til ikke selv å sende ut skadelig støy (emisjon). Høy grad av elektromagnetisk kompatibilitet vil si høy immunitet og lav emisjon.

Reglene om dette er generelt viktige for å sikre best mulig funksjon av de enkelte elektriske komponenter i kjøretøy samt hindre at elektromagnetisk stråling fra kjøretøy forstyrrer sine omgivelser.

Direktiv 75/322/EØF, som gjelder elektromagnetisk støy, er blitt endret flere ganger. Direktivet er et av særdirektivene til 74/150/EØF. Sistnevnte direktiv er erstattet av rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 som omhandler typegodkjenning av jordbruks- og skogsbrukstraktor m.m. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn ble direktiv 75/322/EØF med senere endringer foreslått kodifisert, jf KOM (2007)462. Direktiv 2009/64/EF erstatter således direktiv 82/890/EØF, direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/2/EF, direktiv 2001/3/EF og direktiv 2006/96/EF. Direktivet gjelder for traktorer med en maksimums hastighet på 40 km/t.

Henvisninger til tidligere direktiv vedrørende elektromagnetisk støy blir opphevet og erstattet med henvisninger til nytt direktiv 2009/64/EF.

Vurdering
Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de gjeldende tekniske krav, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget til direktiv ble vedtatt av Kommisjonen 6. august 2007, og videresendt til Rådet og Europaparlamentet samme dato. Uttalelse fra Europaparlament etter 1 gangs behandling forelå 19. februar 2008. Parlamentet hadde ingen kommentarer til forslaget.

Endelig direktiv ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009. Direktivet trådte i kraft 1. januar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 246-320
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.05.2010
Anvendes fra i Norge
31.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0064
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro