Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1669 av 10. november 2020 om et pilotprosjekt for å gjennomføre visse administrative bestemmelser om samarbeid i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1807 om en ramme for fri flyt av ikke-personlige data i Den europeiske union ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1669 of 10 November 2020 a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en onlinesoftwareapplikation, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser med hensyn til administrativt samarbejde, herunder de informationsudvekslingskrav, der er fastsat i EU-retsakter. Det sker ved at indføre en centraliseret kommunikationsmekanisme for at lette den grænseoverskridende udveksling af oplysninger og gensidig bistand.

(2) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter for at vurdere, om IMI er et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, der ikke er opført i bilaget til nævnte forordning.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for andre data end personoplysninger inden for Unionen. Desuden fastsættes betingelserne for adgang til data for kompetente myndigheder, for anmodning om bistand og for samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at give adgang til oplysninger, der behandles og lagres i en anden medlemsstat. I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1807 kan en kompetent myndighed i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 i nævnte forordning anmode om bistand fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, når den anmodende kompetente myndighed ikke får adgang til data, og hvis der ikke findes nogen specifik samarbejdsmekanisme i henhold til EU-retten eller internationale aftaler om udveksling af data mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

(4) I henhold til artikel 5, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) 2018/1807 kan medlemsstaterne under hastende omstændigheder og på visse betingelser iværksætte foreløbige foranstaltninger til relokalisering af data. Hvis en sådan foreløbig foranstaltning medfører relokalisering af data i længere tid end 180 dage efter relokaliseringen, underrettes Kommissionen. Desuden udveksler Kommissionen oplysninger med medlemsstaterne om relevante erfaringer, der er opnået.

(5) IMI kan være et effektivt redskab til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 7, stk. 2-5, i forordning (EU) 2018/1807. Disse bestemmelser bør derfor være genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(6) Det administrative samarbejde i henhold til forordning (EU) 2018/1807 kan omfatte de centrale kontaktpunkter, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i nævnte forordning, de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i nævnte forordning, og alle enheder, der er ansvarlige for meddelelse af foranstaltninger i henhold til nævnte forordnings artikel 5, stk. 4. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1024/2012 bør de derfor betragtes som kompetente myndigheder i forbindelse med pilotprojektet.

(7) IMI bør levere den tekniske funktionalitet, der gør det muligt for de kompetente myndigheder, de centrale kontaktpunkter, enhederne med ansvar for meddelelse af foranstaltninger i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1807 og Kommissionen at opfylde deres administrative forpligtelser vedrørende samarbejde og kommunikation i henhold til nævnte forordning.

(8) I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1807 er en kompetent myndighed, der modtager en anmodning om adgang til data, forpligtet til enten at videregive de ønskede data eller underrette den anmodende myndighed om, at den ikke finder, at betingelserne for at anmode om bistand er opfyldt. For at gøre udvekslingen af data operationel bør den medlemsstat, som anmodningen er rettet til, give den anmodende medlemsstat de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til de ønskede data, eller nærmere oplysninger om, hvordan og hvornår dataoverførslen vil blive foretaget. Den medlemsstat, som anmodningen er rettet til, kan også straks fremsende de ønskede data som svar på anmodningen, hvis dette anses for at være den mest effektive fremgangsmåde.

(9) En anmodning om bistand samt de foreløbige foranstaltninger, der er meddelt Kommissionen via IMI, kan omfatte udveksling af datasæt, der indeholder både personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger. I henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1807 finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 anvendelse på behandling af personoplysninger i et datasæt, der er knyttet uløseligt sammen med andre oplysninger end personoplysninger. Dette sikres ved artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012, som fastsætter regler for behandling af personoplysninger i IMI.

(10) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en frist for, hvornår evalueringen skal forelægges. Af hensyn til konsistens bør den angivne dato være den samme som den dato, hvor rapporten, der kræves i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2018/1807, skal forelægges.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet