Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver

Tittel

Kommisjonsvedtak (EU) 2021/2252 av 16. desember 2021 om endring av vedtak 94/741/EF om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver på avfallsområdet

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2252 of 16 December 2021 amending Decision 94/741/EC concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 94/741/EF fastlægges spørgeskemaet til medlemsstaternes rapport om omsætning i national ret og gennemførelse af direktiv 86/278/EØF.

(2) Formatet for medlemsstaternes rapport bør revideres for at afspejle de nye rapporteringskrav, for så vidt angår rapportering af geodata, der indgår i de oplysninger, der er registreret i de registre, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i direktiv 86/278/EØF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1010.

(3) De rapporterede geodata bør begrænses til data, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af direktiv 86/278/EØF, og bør derfor kun vedrøre geometrien eller lokaliteten for det sted, hvor slammet skal anvendes.

(4) For at mindske den administrative byrde i forbindelse med dataindsamling og rapportering kan eksisterende data, der er indsamlet til andre formål, såsom matrikeldata eller data indsamlet inden for rammerne af det integrerede administrations- og kontrolsystem til forvaltning af den fælles landbrugspolitik og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013, også bruges til at rapportere om geodata, der identificerer det sted, hvor spildevandsslam skal anvendes på landbrugsjord.

(5) Beslutning 94/741/EF bør derfor ændres.

(6) Anvendelsesdatoen for denne afgørelse bør være den samme som anvendelsesdatoen for ændringen af artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 86/278/EØF, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2019/1010.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet