REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til N,N-dimetylformamid

(Draft) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards N,N-dimethylformamide

Siste nytt

Utkast til kommisjonsfrorordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold

Løsemiddelet N,N-dimetylformamid (DMF) er reproduksjonstoksisk og kan føre til leverskader. Italia har foreslått at det skal bli innført en regulering av DMF i kjemikalieregelverket Reach for å hindre at arbeidstakere får skader ved å bli utsatt for stoffet. Forslaget har vært på internasjonal høring i regi av kjemikaliebyrået Echa, og er vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Forslaget er en presisering av hvilke eksponeringsverdier framstillere, importører og brukerbedrifter skal bruke når de gjør en risikovurdering av DMF eller av kjemikalier som inneholder DMF og oppgi i sikkerhetsdatablad for de samme kjemikaliene (DNEL-verdier). Dersom eksponeringen for DMF er lavere enn DNEL-verdiene, vurderer Rac at det ikke er noen risiko for arbeidstakernes helse. Arbeidstakere skal heller ikke bli eksponert for høyere nivåer enn DNEL-verdiene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av N,N-dimetylformamid medfører en risiko for arbeidstakeres helse. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffet medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Status

Medlemslandene diskuterer restriksjonen i Reach-komiteen, der Norge også er med.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet