REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 indeholder krav til udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade, der anvendes til at give oplysninger om kemiske stoffer og blandinger i Unionen.

(2) Pr. 1. januar 2020 finder Kommissionens forordning (EU) 2018/1881 om ændring af bilag I, III og VI-XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendelse. Ved forordning (EU) 2018/1881 indføres der særlige krav for stoffers nanoformer. Da oplysninger vedrørende disse krav skal medtages i sikkerhedsdatabladene, bør bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS), der er udviklet inden for rammerne af FN, fastlægger internationalt harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning af kemikalier og regler for sikkerhedsdatablade. Unionen bekræftede, at den agter at indarbejde GHS-kriterierne i EU-retten.

(4) De instrumenter, der er fastsat i GHS til formidling af farerne ved stoffer og blandinger, er etiketter og sikkerhedsdatablade. GHS-bestemmelserne om sikkerhedsdatablade er medtaget i forordning (EF) nr. 1907/2006. Kravene til sikkerhedsdatablade i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor tilpasses til reglerne for sikkerhedsdatablade i den sjette og syvende revision af GHS.

(5) Bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 vil bl.a. muliggøre, at den unikke formelidentifikator kun angives i sikkerhedsdatabladet for farlige blandinger, der leveres til anvendelse på industrianlæg. Det vil også kræve, at den unikke formelidentifikator for visse blandinger, som ikke er emballeret, angives i sikkerhedsdatabladet. Af konsekvenshensyn bør bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 afspejle disse ændringer og angive, hvor den unikke formelidentifikator bør anføres i sikkerhedsdatabladet.

(6) Kommissionens meddelelse af 7. november 2018 "Mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer" angiver, at Kommissionen vurderer, hvordan kommunikationen kan forbedres gennem forsyningskæden for hormonforstyrrende stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 i forbindelse med arbejdet med sikkerhedsdatablade. En række specifikke krav til sikkerhedsdatablade er relevante for stoffer og blandinger med hormonforstyrrende egenskaber, og nærværende forordnings bilag II bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Specifikke koncentrationsgrænser, multiplikationsfaktorer og estimater for akut toksicitet, som er fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er relevante for sikker anvendelse af stoffer og blandinger og bør derfor fremgå af sikkerhedsdatablade, hvis sådanne foreligger.

(8) At kræve af økonomiske aktører, der allerede har udarbejdet sikkerhedsdatablade, at de straks ajourfører dem i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende forordning, ville være at pålægge dem en uforholdsmæssig stor byrde. Aktører bør snarere have lov til at fortsætte med at udarbejde sikkerhedsdatablade i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2015/830 , i en bestemt periode. Dette berører ikke forpligtelsen til at ajourføre sikkerhedsdatabladene i overensstemmelse med artikel 31, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 og de tilfælde, hvor den unikke formelidentifikator tilføjes til sikkerhedsdatablade som omhandlet i del A, afsnit 5, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(9) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet