Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktivene 68/151/EØF og 89/666/EØF om publikasjon av kunngjøringer og oversettelse av dokumenter ved registrering for visse typer selskaper

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2008

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forslag fra kommisjonen for å følge opp ”A strategic review of Better Regulation in the European Union” fra 14. november 2006, KOM (2006) 689 og ”Action programme for reducing administrative burdens in the EU” fra 24. januar 2007, KOM (2007) 23. Programmet har som mål å redusere næringslivets administrative byrder med 25 % innen utgangen av 2012. Formålet med forslaget er å redusere selskapenes administrative byrder og dermed øke konkurransekraften. Første selskapsrettsdirektiv fastsetter at selskaper må kunngjøre enkelte av de nasjonale registeropplysningene i et lysningsblad eller i en nasjonal elektronisk kunngjøringspublikasjon. Dette gjelder først og fremst stiftelsesopplysninger, enkelte endringsopplysninger og årsregnskap. Krav om kunngjøring i lysningsblad medfører ofte en ekstra kostnad for selskapene. Forslaget medfører at publisering på nettet er tilstrekkelig. I den grad nasjonal rett pålegger kunngjøring i lysningsblad, kan det ikke medføre ytterligere kostnader for næringslivet. Ellevte selskapsrettsdirektiv har visse krav til oversettelse av dokumenter som skal registreres i det nasjonale foretaksregisteret. Ved registrering av filialer må det utenlandske morselskapet i dag oversette den dokumentasjonen som kreves, og også få oversettelsen godkjent av en autorisert translatør. Endringsforslaget går ut på at selskaper kan bruke oversettelser som er godkjent i ett medlemsland når de åpner kontor/filial i et annet medlemsland uten å bruke autoriserte translatører. Dermed vil utgifter til oversettelse og sertifisering reduseres.

Merknader
Til første selskapsrettsdirektiv:Forslaget vil medføre at elektronisk kunngjøringsløsning blir pliktig. I tillegg vil en ev. tilleggskunngjøring i lysningsblad og/eller aviser etter nasjonal rett ikke kunne koste noe ekstra for selskapene. Foretaksregisteret benytter bare den elektroniske kunngjøringsløsningen i forhold til kunngjøringer av de opplysninger som skal kunngjøres ved nyregistrering og endringer etter første selskapsrettsdirektiv. Flere av selskapsrettsdirektivene foreskriver imidlertid at ulike forhold skal kunngjøres. Dette gjelder for eksempel fusjonsplan og fusjonsbeslutning i fusjonsdirektivet. Etter allmennaksjeloven er det et krav om at både plan og beslutning skal kunngjøres i avis i tillegg til Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Kunngjøringer som skal kunngjøres i avis "som er alminnelig lest på selskapets forretningssted" utløser i dag gebyr. Mange land i Europa kunngjør fortsatt også i sin "national gazette/ lysningsblad". Forslaget til endring i art. 3(4) i første selskapsrettsdirektiv åpner imidlertid for at et land fortsatt kan kreve kunngjøring i en (lokal-)avis så lenge selskapet ikke avkreves noen form for gebyr for denne kunngjøringen. Forslaget vil kreve visse lov- og eller forskriftsendringer. NHD følger opp sammen med Brønnøysundregistrene. Det kan fremstå som noe uklart om endringene av artikkel 3 også får virkning for de selskapsrettsdirektivene som viser til kunngjøringsreglene i 1. selskapsrettsdirektiv da dette ikke direkte er en del av endringene i 1. direktiv. Til ellevte selskapsrettsdirektiv:Endringer i ellevte selskapsrettsdirektiv innebærer at oversettelse fortsatt kan kreves. Vi kan også i nasjonal rett fortsatt kreve at oversettelsen er bekreftet av translatør, men ikke opprettholde kravet i foretaksregisterforskriften § 4 om at translatøren skal være autorisert av norsk myndighet. Forslaget vil kreve forskriftsendring. NHD følger opp sammen med Brønnøysundregistrene.

Vurdering
Forslaget er EØS-relevant. De foreslåtte forenklingene vil gi positive økonomiske virkninger for berørte selskaper. Norge ligger langt fremme hva angår elektronisk registerinformasjon. Brønnøysundregistrene har brukt elektronisk kunngjøring av registeropplysninger i en årrekke, og forholdene ligger dermed til rette for en forholdsvis enkel oppfølging av de foreslåtte reglene. For avisene, særlig små lokalaviser, er kunngjøring av registeropplysninger en betydelig inntekstkilde. Å tallfeste avisenes samlede inntekter per i dag, er imidlertid ikke mulig. Konsekvensene ved endringer i publiseringsreglene vil bli vurdert nærmere ved implementeringen.

Status
Kommisjonen la frem forslaget 17. april 2008. Forslaget er til behandling i Parlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet