Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap

Tittel

Forslag til rådsdirektiv om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU om årsregnskaper, konsoliderte regnskaper og tilhørende rapporter for visse selskapsformer, på grunn av Kroatias tiltredelse

Proposal for a Council Directive adapting Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivforslaget gjelder tekniske tilpasninger som følge av Kroatias medlemskap i EU. Direktiv 2013/34/EU inneholder ikke henvisninger til de virksomheter i Kroatia som skal være omfattet av direktivet. Direktiv 2013/34/EU må derfor endres.

Vurdering
Direktivet antas å være EØS-relevant.

Status
Forslaget er til vurdering i Rådet og Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet