Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i visse tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/800 av 17. mai 2021 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av tredjelands planer fremlagt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/800 of 17 May 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Disse garantier skal have en virkning, der mindst svarer til dem, der er fastsat i nævnte direktiv og skal navnlig overholde kravene i artikel 4 i samme direktiv og specificere oplysningerne, der er fastlagt i artikel 7 i samme direktiv, og overholde kravene i artikel 11, stk. 2, i direktiv 96/22/EF. Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til direktiv 96/23/EF.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) godkendes planerne forelagt af visse tredjelande vedrørende dyr og animalske produkter, som er opført i bilaget til nævnte afgørelse.

(3) Naturtarme kan indeholde restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer. Siden 2015 er sådanne restkoncentrationer af forbudte stoffer med antimikrobiel aktivitet blevet fundet i naturtarme, der er importeret til Unionen, og er blevet indberettet i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder. Disse restkoncentrationer kan være til stede i naturtarme på grund af anvendelse af antimikrobielle stoffer for at undgå, at de ødelægges af fordærvende bakterier. Derfor bør Kommissionen sikre naturtarmes kemikaliesikkerhed ved at kræve, at der kun indføres naturtarme til Unionen fra tredjelande, der er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU, og som har givet de krævede garantier for denne vare i deres godkendte overvågningsplaner for restkoncentrationer. Artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(4) Tredjelande, der er godkendt til indførsel til Unionen af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 (3) er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (4) Tredjelande, der er godkendt til indførsel til Unionen af visse kødprodukter i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/429 (5) er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 (6)

(5) Med henblik på at mindske handelsforstyrrelser bør alle tredjelande, der for indeværende er godkendt til indførsel til Unionen af kødprodukter i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405 og som allerede er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU, også opføres i bilaget vedrørende naturtarme, da de allerede har stillet tilstrækkelige garantier angående overvågningen af restkoncentrationer. Derudover opstår risikoen i forbindelse med naturtarme ikke fra behandlingen af dyret, men fra de tilsætningsstoffer, der skal forhindre ødelæggelse forårsaget af fordærvende bakterier.

(6) Desuden bør de tredjelande, der har udfyldt spørgeskemaet vedrørende dyre- og folkesundhed med henblik på at blive medtaget i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405, også opføres i bilaget vedrørende naturtarme til afgørelse 2011/163/EU, forudsat at de har forelagt Kommissionen en specifik overvågningsplan for restkoncentrationer i naturtarme, og at denne plan er blevet godkendt af Kommissionen.

(7) Kommissionen udarbejder en endelig liste over lande, der overholder kravene i direktiv 96/23/EF vedrørende fravær af forbudte stoffer med antimikrobiel aktivitet i naturtarme, efter en fuldstændig vurdering af de overvågningsplaner for restkoncentrationer, der er fremlagt af alle tredjelande, som eksporterer naturtarme til Unionen, og inden udløbet af overgangsperioden den 20. oktober 2021.

(8) Australien har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for æg, men har garanteret udelukkende at anvende æg, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Australien bør derfor opføres på listen for så vidt angår æg med den relevante fodnote.

(9) Indien har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for fjerkræprodukter og mejeriprodukter, men har garanteret udelukkende at anvende mejeriprodukter, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Indien bør derfor opføres på listen for så vidt angår mejeriprodukter med den relevante fodnote.

(10) New Zealand har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for svin, fjerkræprodukter, æg og kaniner, men har garanteret udelukkende at anvende svinekødsprodukter, fjerkræprodukter, æg og kaniner i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen, som har oprindelse i enten medlemsstaterne eller tredjelande, der er godkendt til at eksportere sådanne produkter til Unionen. New Zealand bør derfor opføres på listen for så vidt angår svin, fjerkræprodukter, æg og kaniner med den relevante fodnote.

(11) Filippinerne har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for mejeriprodukter og æg, men har garanteret udelukkende at anvende mejeriprodukter og æg, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Filippinerne bør derfor opføres på listen for så vidt angår mejeriprodukter og æg med den relevante fodnote.

(12) Singapore har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for æg, men har garanteret udelukkende at anvende æg, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Singapore bør derfor opføres på listen for så vidt angår æg med den relevante fodnote.

(13) Thailand har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for kvæg, svin, mejeriprodukter og æg, men har garanteret udelukkende at anvende oksekød, mejeriprodukter og æg, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Thailand bør derfor opføres på listen for så vidt angår kvæg, mejeriprodukter og æg med den relevante fodnote.

(14) Sydkorea har ingen godkendt overvågningsplan for restkoncentrationer for mejeriprodukter, æg og honning, men har garanteret udelukkende at anvende mejeriprodukter, æg og honning, der enten har oprindelse i medlemsstaterne eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen, i sammensatte produkter, der skal eksporteres til Unionen. Sydkorea bør derfor opføres på listen for så vidt angår mejeriprodukter, æg og honning med den relevante fodnote.

(15) Afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2021
Anvendelsesdato i EU
09.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet