Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/690/EU av 14. oktober 2011 som endrer og korrigerer vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjeland i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 2011/690/EU of 14 October 2011 amending and correcting the Annex to Commission Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

Belize - slettes fra listen
Ghana - godkjent plan for honning
India - godkjent plan for honning
Madagaskar - godkjent plan for honning
Mauritius - plan for fjørfe ikke godkjent
Tyrkia - godkjent plan for egg
Singapore - feilaktig fotnote på akvakulturdyr er fjernet

I tillegg er rekkefølgen på fotnotene til listen endret.

Merknader
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og gjennomføres i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven §23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2011
Anvendelsesdato i EU
01.11.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.01.2012
Anvendes fra i Norge
11.01.2012