Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/302/EU av 11. juni 2012 som endrer beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 302/2012 of 11 June 2012 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

Belize - godkjent plan for akvakultur

Chile - godkjent plan også for geit

Curacao - fjernet fra listen

Hong Kong - fjernet fra listen

Gambia - godkjent plan for akvakultur

Island - fjernet fra listen

Jamaica - plan for akvakultur ikke godkjent

Kenya - godkjent plan for kamelmelk

Libanon - godkjent plan for honning

Namibia - plan for oppdrettsvilt ikke godkjent

Ny Caledonia - endringer (fotnote 3) i plan for storfe

Sint Maarten - fjernet fra listen

San Marino - svin fjernet fra listen

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2012
Anvendes fra i Norge
04.07.2012