Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/422/EU av 1. august 2013 som endrer beslutning 2011/63/EU om godkjenning av planer fra tredjeland i samsvar med artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 2013/422/EU of 1 August 2013 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2013)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2013/422/EU endrer listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram. Formålet med godkjenningsordningen er å sikre at tredjeland som vil eksportere næringsmidler til EU, har gode nok programmer for å kontrollere om næringsmidlene inneholder helsefarlige rester av legemidler og andre stoffer. Rettsakten medfører følgende endringer:

• Armenia har fått godkjenning for honning.
• Mayotte regnes ikke lenger som et tredjeland fra 1. januar 2014.
• San Marino har fått godkjenning for svinekjøtt.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser av rettsakten.

Rettsakten er ikke fastsatt for å følge opp internasjonale avtaler.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i direktiv 96/23/EF om tiltak for å kontrollere visse stoffer og rester av disse i levende dyr og produkter fra dyr. Direktivet er gjennomført i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Listen over tredjeland med godkjente restkontrollprogram er tatt inn i restkontrollforskriften som et vedlegg. Vedtak 2013/422/EU gjennomføres ved å endre dette vedlegget. Endringen griper ikke inn i norsk handlefrihet. Rettsakten grupperes derfor i gruppe 2

Rettsakten får ingen administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten kan medføre økt import av honning og svinekjøtt, men neppe i et slikt omfang at det får administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Det er ikke innhentet merknader fra sakyndige instanser i Norge. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre uten høring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og er gjennomført i norsk rett etter forenklet prosedyre.

Status
Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. september 2013 om endring av listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram. Endringen innarbeides i vedlegget til restkontrollforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2013
Anvendelsesdato i EU
23.08.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.09.2013
Anvendes fra i Norge
18.09.2013